Ny metode for å samle inn data om skog

Det er utviklet en ny metode for fjernmåling, som samler inn flere ulike typer kartlag for økosystemet skog.

Publisert 12.12.2022

I to rapporter presenteres ulike forvaltningsrelevante analyser, som forekomst og sammenheng for områder med naturskog, og trender i arealendring for skog i Norge.

Rapportene viser at fjernmåling kan være et godt og kostnadseffektivt supplement til annen type kartlegging eller overvåking av skog. For å få på plass et heldekkende kart over økosystemet skog, med ulike forvaltningsrelevante kartlag i framtiden, er det fortsatt behov for å utvikle metode og sikre gode kalibreringsdata eller bakkesannheter.

Moderne teknologi for fjernmåling og beregninger av sannsynlighet, er verktøy med stor potensial for å øke kunnskapen om forekomster av, og endringer i, forskjellige økosystem.

Vi får viktige økosystemtjenester fra skogen

Skogen leverer en mengde økosystemtjenester til samfunnet i form av for eksempel råvarer, karbonfangst og -lagring, naturopplevelser og naturmangfold. Særlig naturskog er et artsrikt økosystem som også er viktige for mange truede arter.

For å forvalte slike økosystem på en effektiv måte er det viktig å ha oversikt over hvor de finnes, hvor store områder det er og om det er mulig for arter å forflytte seg mellom områdene. Det er også viktig å ha oversikt over hva som påvirker naturmangfoldet negativt. For skog er den viktigste påvirkningsfaktoren arealendringer og arealbruksendringer.

Rapportene er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra Miljødirektoratet: