1,2-dikloretan: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for 1,2-dikloretan innen 16. mars 2022.

Publisert 04.02.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for 1,2-dikloretan som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

1,2-dikloretan funnet i produkter

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det skal utarbeides et forslag til restriksjon for stoffene.

Echa har gjort en slik vurdering av 1,2-dikloretan og har konkludert med at det kan være behov for en restriksjon.

Det er funnet 1,2-dikloretan i faste produkter, blant annet til barn. Stoffet kan ha vært brukt som en gass i containere ved transport og lagring av slike produkter. 1,2-dikloretan er kreftfremkallende og det er ingen nedre grense for trygg eksponering.

Bruk av andre gassmidler

Samtidig ønsker Echa å samle informasjon om bruk og tilstedeværelse av andre gassmidler brukt i containere for transport og lagring av faste produkter. Andre slike gassmidler kan være metylbromid, fosfin, klorpikrin, etylenoksid og formaldehyd.

Målet med å samle informasjon er å vurdere hvorvidt dette kan utgjøre en risiko for arbeidere. En slik risiko må i så fall undersøkes nærmere.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 16. mars 2022.

Relevant informasjon omfatter alle opplysninger som omhandler 1,2-dikloretan i produkter, i tillegg bruk av 1,2-dikloretan og andre gasser til behandling av containere ved transport og lagring.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.