Forslag om harmonisert klassifisering for to stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for to nye stoffer med frist 8. april 2022.

Publisert 14.02.2022

Høringen gjelder disse stoffene:

Klassifisering og merking av kjemikalier

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.