Nye råd om bekjempelse av fremmede karplanter

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Når skal man utrydde fremmede arter?

Publisert 31.01.2022

En ny rapport gir råd og kunnskap om hvilken innsats som bør settes inn mot fremmede karplanter.

Målet med rapporten er å gi konkrete råd til involverte myndigheter, om hvordan slike tiltak kan gjennomføres - og om hvilke arter og områder innsatsen bør rettes inn mot.

Norge har gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold forpliktet seg til å bekjempe fremmede skadelige organismer. For å innfri forpliktelsen har regjeringen besluttet at det skal foregå et bredt samarbeid mellom flere departementer. Det er beskrevet i en tiltaksplan for 2020-2025. Den nye rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Miljødirektoratet, og er en oppfølging av regjeringens tiltaksplan.

Informasjon om myndighetene sin samlede innsats mot fremmede skadelige organismer finner du her: Fremmede arter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)