Skipsavfall-regelverket endres

EU-kommisjonen har vedtatt nye regler i direktivet om skipsavfall. De innføres i den norske forurensningsforskriften.

Publisert 24.02.2022

EU-kommisjonen vedtok 21. januar 2022 de nye reglene knyttet til  skipsavfallsdirektivet (EU 2019/883), som presiserer krav allerede fastsatt for å sikre harmonisert praktisering av direktivet.

Skipsavfallsdirektivet og de  nye reglene vil bli gjennomført forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

Skipsavfallsdirektivet har nylig vært på høring i Norge.

De nye reglene om skipsavfall

Forordning (EU) 2022/91 med kriterier for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder avfall og forvalter avfallet på en bærekraft og miljøvennlig måte

Forordningen definerer kriterier for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder av avfall og forvalter avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Bakgrunnen for forordningen er at skipene etter skipsavfallsdirektivet artikkel 8 nr. 5 bokstav (b) skal gis fradrag i avfallsgebyr dersom

"the ship’s design, equipment and operation demonstrate that the ship produces reduced quantities of waste, and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner."

Formålet med forordningen er å sikre at medlemsstatene anvender de samme vilkårene for gebyrreduksjon. Forordningen gir både kriterier som havneansvarlig må ta i betraktning ved beregning av fradrag i gebyr, og kriterier som kan tas i betraktning (se henholdsvis del 1 og del 2 i forordningens vedlegg).

Forordning (EU) 2022/92 om beregning og rapportering av mengder oppfisket avfall

Forordningen inneholder bestemmelser om overvåkingsmetode og rapporteringsformat for passivt oppfisket avfall. Bakgrunnen for forordningen er at medlemsstatene etter skipsavfallsdirektivet artikkel 8 nr. 7 er forpliktet til å sikre at overvåkningsdata om omfang og mengde oppfisket avfall samles inn og rapporteres til Kommisjonen.

Forordningen skal sikre at medlemsstatenes innsamling og rapportering av data skjer på en harmonisert måte slik at opplysningene blir sammenlignbare på tvers av landene.

I tillegg til de to nevnte forordningene er det vedtatt regler om utvelgelseskriterier for valg av skip for tilsyn og bestemmelser om metoden som skal benyttes for beregning av tilstrekkelig lagringskapasitet for avfall om bord på skip (se henholdsvis (EU) 2019/90 og (EU) 2022/89).

For nærmere informasjon om disse to forordningene henviser vi til Sjøfartsdirektoratet, som i samarbeid med Miljødirektoratet arbeider med forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 på bakgrunn av skipsavfallsdirektivet med tilhørende gjennomføringsforordninger.

EUR-Lex - 32022R0089 - EN - EUR-Lex (europa.eu) – om utregning av tilstrekkelig lagringskapasitet om bord, for at skipet skal kunne gå videre til neste havn uten å levere avfall.

EUR-Lex - 32022R0090 - EN - EUR-Lex (europa.eu) – om kriterier for risikobasert utvelgelse av skip for tilsyn.

EUR-Lex - 32022R0091 - EN - EUR-Lex (europa.eu) – om kriterier for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder av avfall og forvalter avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og dermed har grunnlag for redusert gebyr i havn.

EUR-Lex - 32022R0092 - EN - EUR-Lex (europa.eu) – om rapportering av passivt fisket avfall.