Test av fagpanelmetoden for landøkosystemer

Rapporten viser resultater av uttesting av fagpanelmetoden for å vurdere tilstanden i økosystemene fjell, skog, våtmark og åpent lavland i Trøndelag.

Publisert 08.03.2022

Rapporten er et ledd i arbeidet med å utvikle metoder for bruk i fagsystem for økologisk tilstand. Mer informasjon om fagsystemet og metodene finner du her:

Resultatet av rapporten bygger på analyser av indikatorer som sier noe om syv egenskaper i hvert økosystem. Disse er viktige for at økosystemene skal fungere godt, være robuste og levere verdifulle goder til oss mennesker.   

For skog og fjell er alle syv egenskaper representert ved en eller flere indikatorer, mens det for våtmark og åpent lavland er tre egenskaper som ikke er representert grunnet datamangel. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og deres samarbeidspartnere har utarbeidet rapporten på bestilling fra Miljødirektoratet: