Tilpasning for reindriften til et klima i endring

Miljødirektoratet lanserer en ny veileder for klimatilpasning for reindrift.

Publisert 13.01.2022

Grunnlaget for veilederen kommer fra et prosjekt gjennomført av statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Reindriften påvirkes både direkte og indirekte av klimaendringer, og for å sikre gode driftsvilkår framover er det en del grep som kan gjøres i det lokale og regionale planarbeidet.

Veilederen er en samling eksempler på hvordan reindrift som påvirkes av klimaendringene kan ivaretas i kommunens planarbeid.

Sikre reindriften ved å planlegge for endringer i klima

Reindriften er en næring som allerede er, og vil kunne bli ytterligere påvirket av klimaendringene fremover. Klimaendringene er kun en av mange påvirkninger som har betydning for reindriften.

Blant annet begrenser konkurrerende arealbruk reindriftens muligheter til å tilpasse seg klimaendringene. Kommunens planarbeid er derfor et viktig verktøy for å bidra til å ivareta næringens behov.

Veilederen skal gjøre det enklere for kommunene å finne mulige plangrep for å ta vare på reindriften, også for fremtiden.