Ny rapport om nasjonalt økosystemkart

Ny rapport gir råd om hvordan man kan lage et samlet kart over hovedøkosystemer i Norge, som for eksempel skog, ferskvann, våtmark og fjell.

Publisert 07.01.2022

Et viktig grunnlag for økosystembasert forvaltning av norsk natur er kart over hvordan naturen fordeler seg i hele landet. Miljødirektoratet ønsket derfor å utforske mulighetene for å utvikle et slikt kart. NINA og NIBIO fikk i oppdrag å utrede mulige tilnærminger. De ble bedt om å vurdere aktuelle inndelinger av hovedøkosystemer, eksisterende kartdata og potensialet i nye teknikker. Rapporten fra studien er nå publisert.