Ny rapport om overvåking av truet naturtype

I 2021 er overvåking av naturtypen semi-naturlig eng gjennomført for første gang i nasjonal skala.

Publisert 18.01.2022

I handlingsplanen for naturmangfold fra Klima- og miljødepartementet er ett av de nasjonale målene for naturmangfold at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. For å vurdere dette målet er det utviklet et fagsystem som fastsetter økologisk tilstand for ulike økosystemer i Norge.

Kunnskap om avvik fra god tilstand gjør oss i stand til å vite hvor naturen har problemer og vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre situasjonen. Fagsystemet krever et godt datagrunnlag for å kunne gi en pålitelig vurdering, og det har vi ikke hatt for den trua naturtypen semi-naturlig eng.

Ny metode tatt i bruk

Data fra arealrepresentativ overvåking (ANO) er sentrale i vurderingen av økologisk tilstand for de fleste økosystemer, men semi-naturlige naturtyper dekker så små arealer at de ikke blir fanget godt nok opp av denne metoden. Miljødirektoratet har derfor startet opp overvåking med en ny metode for å bedre datagrunnlaget til naturtypen semi-naturlig eng. Den viser hvor det er størst sannsynlighet for å finne semi-naturlig eng, slik at overvåkingen kan gjennomføres der. ANO er representativ for hele landet, mens den nye metoden er representativ kun for de arealene som er semi-naturlig eng. Dette gjør det mulig å beregne økologisk tilstand for semi-naturlig eng, selv om den ikke er godt representert i ANO. Overvåkningen gir tillegg informasjon om status og biologisk mangfold i semi-naturlig eng.

Overvåkingen i 2021 registrerte 147 semi-naturlige enger. Omtrent halvparten av engene var intakte, men den andre halvdelen var i en form for gjengroing eller brakklegging. Kunnskapen denne overvåkingen gir, legger grunnlaget for å vurdere økologisk tilstand for semi-naturlig eng i tiden framover. Overvåkingen går i 5 års omdrev, som betyr at de samme engene blir besøkt hvert femte år.

Overvåkingen er gjennomført av Norsk institutt for bioøkonomi og finansiert av Miljødirektoratet. 

Relevante lenker