Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med fire nye stoffer.

Publisert 26.01.2022

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året. Den inneholder nå 223 stoffer som er identifisert som stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC).

Disse stoffene ble oppført på lista 17. januar 2022

Reproduksjonstoksisk:

  • 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (EC-nr: 204-327-1)
  • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (EC-nr: 231-934-0)

Hormonforstyrrende i mennesker:

  • 4-MBC - (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one og alle individuelle isomerer og/eller kombinasjoner derav (EC-nr: -)

PBT:

  • S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate (EC-nr: 401-850-9)

To av stoffene ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonstoksiske egenskaper, et stoff på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper og et stoff på bakgrunn av at det har persistente, bioakkumulerbare og toksiske (PBT) egenskaper.

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i faste produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt.

Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen.

Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: