Oppdatert kunnskap om kartlegging av marine naturtyper

Niva har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet metoder for å kartlegge og innhente kunnskap om marine naturtyper i Oslofjorden.

Publisert 26.01.2022

Kartleggingen er en del av arbeidet Miljødirektoratet gjør for å utvikle kartleggingsmetodikk etter “Natur i Norge”-systemet (NiN) for marine naturtyper relevante for forvaltningen. Formålet er å styrke kunnskapen om tilstand og utvikling av viktige marine naturtyper.

Naturtypene som ble undersøkt er:

  • ålegrasenger
  • sukkertareskog
  • muslingbunner (blåskjellbunner og flatøstersbanker)
  • helofytt-saltvannssump
  • ruglbunn

Ruglbunner finnes i liten grad i Oslofjorden, og feltundersøkelsene av denne naturtypen ble foretatt på Vega i Nordland. Blåskjellbunner ble undersøkt i felt i både Oslofjorden, Agder og i Nordland, og flatøstersbanker i Oslofjorden og i Agder.

Funn fra rapporten

Rapporten konkluderer blant annet med at det er behov for å evaluere begrunnelsen for å skille ut helofytt- saltvannssump som en egen hovedtype i NiN-systemet. Er forskjellen i artsdiversitet mellom helofytt- saltvannssump og området utenfor sumpen tilstrekkelig til at typen opprettholdes? I tillegg viser undersøkelsene av muslingbunner tegn til dårlig utvikling for blåskjell på flere steder i Oslofjorden og Agder.

Viktige funn fra kartleggingen er spilt inn til ekspertgruppen som jobber på oppdrag fra Miljødirektoratet med å definere kriterier for hvordan økologisk kvalitet for alle forvaltningsrelevante marine naturtyper kan fastsettes ved NiN-kartlegging.