Nasjonale utslippsframskrivninger kartlagt og vurdert

Teknisk beregningsutvalg for klima har utgitt ny årsrapport.

Publisert 08.07.2022

Teknisk beregningsutvalg for klima har arbeidet med organisering og metoder for framskrivinger av klimagassutslipp. De har også sett på metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet.

Kunnskap om klimaanalyser

Teknisk beregningsutvalg for klima har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres.

Den fjerde årsrapporten peker på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Utvalget har kartlagt og vurdert arbeidet med nasjonale utslippsframskrivninger, inkludert både organisering av arbeidet og bruk av metoder. I den forbindelse har utvalget etablert kontakt med relevante miljøer i andre land, og fått presentert hvordan Danmark og Storbritannia jobber med utslippsframskrivninger. 

Klimaeffekt av statsbudsjettet i egen rapport i 2023

Metoder for klimaeffekt av statsbudsjettet er også tema som utvalget har jobbet videre med. Arbeidet vil publiseres i en egen temarapport våren 2023.

Utvalget har i tillegg fått kartlagt dagens organisering av arbeidet med klimaanalyser i forvaltningen, og metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser og framskrivinger i arealbrukssektoren.

Miljødirektoratet leder sekretariatet

Miljødirektoratet leder sekretariatet til TBU klima, som også har sekretariatsmedlemmer fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Utvalget ble oppnevnt 15. juni 2018 for en periode på to år. I 2020 ble det besluttet å videreføre utvalget for ytterligere tre år, samtidig som mandatet ble noe justert og sammensetningen av utvalget endret.