Høring: Restriksjonsforslag for terphenyl og DMAC/NEP

Echa ber om innspill til to Reach-restriksjonsforslag. Høringsfrist er 20. desember 2022. Tidlige innspill ønskes innen 20. juli.

Publisert 28.06.2022 | Oppdatert 28.06.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av to forslag til restriksjoner i kjemikalieregelverket Reach. Det ene gjelder for terphenyl, hydrogenert og det andre gjelder de to stoffene DMAC (N,N-dimethylacetamide) og NEP (1-ethylpyrrolidin-2-one).

Terphenyl, hydrogenert

Forslaget gjelder restriksjon mot bruk av terphenyl, hydrogenert. Restriksjonsforslaget omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter med 0,1 % av stoffet.

Restriksjonsforslaget har som målsetning å begrense utslipp av terphenyl, hydrogenert til miljø. Stoffet er identifisert som et stoff som gir stor grunn til bekymring og er på kandidatlista i Reach, basert på at det er veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB). Det er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

DMAC og NEP

Forslaget omfatter virksomheter som produserer, importerer eller bruker ett eller begge av disse stoffene. Konsentrasjonen for hvert av stoffene skal ikke overstige 0,3 prosent. Dette gjelder uavhengig av om DMAC og/eller NEP utgjør en hovedbestanddel, en forurensning eller virker som en stabilisator i stoffblandingen.

Disse virksomhetene skal inkludere yrkesrelaterte grenseverdier i virksomhetens kjemiske sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdatablad. I denne sammenhengen menes grenseverdier harmoniserte Derived No Effect Level (DNEL) verdier for stoffene, basert på eksponering via inhalasjon og hudeksponering.

 Både DMAC og NEP er reproduksjonstoksiske.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 20. desember. De oppfordrer imidlertid til å sende innspill før 20. juli, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til Echas høring for å kunne påvirke endringsforslaget. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Les mer