Kjemikalieregelverket CLP revideres

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig høring av revisjon av CLP. Høringen vil pågå frem til 20. juli 2022.

Publisert 29.06.2022 | Oppdatert 29.06.2022

EU-kommisjonen ber om innspill og synspunkter: 

  • Nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning vedlegg IV.  De nye merknadene (engelsk: note) sier blant annet at hvis man har flere forskjellige borforbindelser i en stoffblanding, skal den klassifiseres reproduksjonstoksisk hvis summen av borforbindelsene som er klassifisert som reproduksjonstoksisk i stoffblandingen er ≥ 0,3 %.

Kommende endringer i CLP-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til høring for å kunne påvirke endringsforslaget. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.