Økosystemtjenester i Kystsonen Lofoten

En ny rapport fra Faglig forum for norske havområder beskriver koblinger mellom miljøverdier og økosystemtjenester i Kystsonen Lofoten.

Publisert 28.06.2022

Økosystemene i norske havområder bidrar med store verdier til det norske samfunnet. Matforsyning, regulering av miljøet og muligheter for rekreasjon er noen av disse verdiene.

Regjeringen skal i 2024 legge fram oppdaterte, helhetlige forvaltningsplaner for havområdene som melding til Stortinget. Faglig forum for norske havområder utarbeider det faglige grunnlaget til forvaltningsplanene. Denne rapporten er en del av dette faggrunnlaget.

Formålet med rapporten er å komme et steg lengre for å få til mer helhetlige beskrivelser av endringer og utviklingstrekk for økosystemtjenester i forvaltningsplanområdene. Rapporten tar utgangspunkt i Kystsonen Lofoten, som er et av forslagene til særlig verdifullt og sårbart område (SVO). Bakgrunnen for valget av pilotområde er at det finnes mye data og kunnskap om økosystemene og miljøverdiene i nettopp dette området.

Rapporten beskriver koblinger mellom miljøverdiene og økosystemtjenestene og strømmen for noen utvalgte økosystemtjenester i pilotområdet, og diskuterer overføringsverdi til andre havområder. Videre diskuterer rapporten mulige koblinger til andre pågående arbeid i forvaltningsplanarbeidet. Rapporten kommer til slutt med noen anbefalinger for veien videre.