Forslag om harmonisert klassifisering for sølv

Echa ber på ny om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for sølv. Fristen er 17. mai 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.05.2022 | Oppdatert 09.05.2022

Høringen gjelder: Sølv (EC 231-131-3 CAS 7440-22-4) 

Det har allerede vært to høringer med frist i desember 2020 og juli 2021.

Årsaken til at det er en ny høring er at det har kommet nye studier etter de tidligere kommentarfristene. Disse studiene vil bli tatt hensyn til i vurderingen av klassifiseringen av sølv.

De nye studiene omhandler

  • toksikokinetikk
  • organskade ved gjentatt eksponering
  • reproduksjonsskadelige effekter

Påvirkningsmuligheter 

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere farlige egenskaper ved et stoff eller en stoffblanding og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk. 

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. 

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Det er viktig at dere som har kommentarer til forslaget, gir innspill til Echas høring nå. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.