Ingen ny informasjon om bjørn i Grane

Fellingstillatelsen gitt for en bjørn i Grane kommune varer til og med 16. mai. Det er per nå ikke grunnlag for å utvide virketiden.

Publisert 16.05.2022

Klima og miljødepartementet ga tillatelse til ekstraordinært uttak av en bjørn i Grane kommune 1. mai. Bakgrunnen var fare for tap av rein under reinkalvingen og funn av en reinsimle som var tatt av bjørn 22. april i kalvingslandet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Miljødirektoratet fastsatte fellingsområdet og virketid fram til 16. mai.

Statens naturoppsyn (SNO) har fulgt opp meldinger om bjørn i de berørte kommuner. Etter beslutningen om ekstraordinært uttak ble det påvist en bjørn 8. mai ved funn av et elgkadaver utenfor fellingsområdet og kalvingslandet til dirstiktet. Det er usikkert om denne bjørnen er en annen enn bjørnen som ble påvist i kalvingslandet 22. april.  

Det er i ettertid ikke gjort nye observasjoner av bjørn innenfor kalvingsområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Miljødirektoratet finner ikke grunnlag for å utvide virketiden for vedtaket.

Dersom det observeres spor etter bjørn ber vi om at disse meldes inn til SNO. Miljødirektoratet gjør forløpende vurderinger dersom det oppstår skader eller på annen måte om situasjonen endrer seg.