Forslag om harmonisert klassifisering for glyfosat

Echa ber på ny om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for glyfosat med kort frist, 12. april 2022.

Publisert 01.04.2022

Høringen gjelder:

  • Glyfosat (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6)

Det har allerede vært én høring med frist i november 2021. Nå ber Echa om kommentarer igjen, med svært kort frist, 12. april 2022.

Flere relevante data

Årsaken til at det er en ny høring er at det har kommet inn flere relevante data som vil bli tatt hensyn til i vurderingen av klassifiseringen av glyfosat. De nye dataene omhandler:

  • allergifremkallende effekt ved innånding
  • organskade ved engangseksponering
  • arvestoffskadelige egenskaper
  • kreftfremkallende effekt
  • reproduksjonstoksisk effekt
  • fare for vannmiljø

Echa ber om kommentarer som er relevante for disse egenskapene.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.