Klorparafiner: Innspill til restriksjonsforlag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for mellomkjedede klorparafiner innen 25. mars.

Publisert 08.03.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for klorparafiner med karbonkjedelengde C14-C17 (mellomkjedede klorparafiner).

Det er kjemikaliebyrået Echa som på oppdrag fra EU-kommisjonen skal utarbeide restriksjonsforslaget som skal omfatte import, bruk og omsetning av stoffene.

Mellomkjedede klorparafiner er allerede inkludert på kandidatlista i Reach og er foreslått regulert gjennom Stockholmkonvensjonen for persistente organiske forurensninger fordi stoffene er veldig persistente, veldig bioakkumulerbare og skadelige (vPvB og PBT). 

Gi innspill til Echa

Det har tidligere vært mulig å sende inn informasjon både gjennom SVHC-identifiseringen og gjennom den pågående utarbeidelsen av restriksjon for stoffene. Echa ønsker nå mer informasjon som kan brukes til å vurdere risikoen forbundet med mellomkjedede klorparafiner i stoffer, stoffblandinger og produkter.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 25. mars 2022.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • Eksisterende risikoreduksjonstiltak og avfallshåndteringstiltak ved industriområder.
  • Gjenvinning av produkter som inneholder mellomkjedede klorparafiner og deres bruk i PVC.
  • Tilbakemelding på enkelte konklusjoner basert på tidligere innspill.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag. er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: