Oppdatert klimaanalyse

Det har gått to år siden Klimakur 2030 ble publisert. Miljødirektoratet har nå oppdatert deler av kunnskapsgrunnlaget.

Publisert 04.03.2022

Rapporten Klimakur 2030 beskrev mulige klimatiltak som kan redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Rammen for analysen var samarbeidet med EU, som innebærer et utslippsbudsjett for årene 2021-2030.

Klimakur 2030 ble publisert i januar 2020. Miljødirektoratet har oppdatert deler av kunnskapsgrunnlaget.

Sammenstilt klimatiltak med endringer

Som en del av vårt arbeid med å holde kunnskap om tiltak og virkemidler på klima- og miljøområdet oppdatert, har vi sammenstilt klimatiltak fra Klimakur 2030 med informasjon om vesentlige endringer siden 2020:

  • EU-kommisjonen la fram forslag til ny beregningsmetodikk for utslippsbudsjett som en del av klimapakken Klar for 55 i juli 2021 (Fit for 55).
  • Det har kommet nye framskrivinger for utslippene i Norge.
  • Reglene for rapportering av negative utslipp ble endret under klimaforhandlingene i Glasgow (COP26) høsten 2021.

Klimagassutslipp under EUs innsatsfordeling

På lik linje med Klimakur 2030 omfatter analysen ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dette er utslipp som er inkludert i EUs forordning om innsatsfordeling (Effort Sharing Regulation, ESR).

Som følge av fangst og -lagring (CCS) av biogene utslipp kan inkluderes i rapporterte utslipp har vi belyst muligheter for negative utslipp.

Teknologiutviklingen og elbilpolitikken fører til reduserte utslipp fra veitrafikk, særlig for personbiler. Dermed er potensialet for ytterligere utslippskutt, utover det som er inkludert i framskrivingen (basert på gjeldende politikk), lavere i denne analysen enn i Klimakur 2030.