PFAS i brannskum: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til restriksjonsforslag som forbyr produksjon, bruk, omsetning og import av brannskum som inneholder PFASer over en viss mengde.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.03.2022

En endelig restriksjon mot per- og polyfluoralkylstoffer (PFASer) i brannskum vil bli regulert i kjemikalieregelverket Reach.

Høringsfrist 23. september 2022

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) oppfordrer imidlertid alle berørte til å sende innspill før 24. mai 2022, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echa sine komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Se høringsdokumenter og gi innspill

Det er første gang Echa foreslår å regulere en hel gruppe PFASer for ett bruksområde. Forbudet skal gjelde i hele EU og EØS. Et endelig forbud vil tidligst bli vedtatt av EU-kommisjonen 2023/2024.

Det er i denne høringen du kan påvirke

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Nyttig informasjon