Samarbeidet med Norges Fjellstyresamband forlenges

Statens naturoppsyns avtale om tjenestekjøp hos fjellstyrene forlenges til 2027.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 30.03.2022

Statens naturoppsyn (SNO) og Norges Fjellstyresamband (NFS) har i mange år hatt en samarbeidsavtale. Avtalen er nå forlenget frem til 25.01.2027. Avtalen legger grunnlaget for SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene.

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 93 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer. Fjellstyrenes ansatte, fjelloppsynet, fører tilsyn med statsallmenningene etter Fjellova.

Statens naturoppsyn holder oppsyn med at miljølovene blir fulgt på offentlig og privat grunn i hele landet.

Fjelloppsynet er en viktig tjenesteleverandør for Statens naturoppsyn på statsallmenningene, og partene samarbeider om feltoppgaver knyttet til samme areal for å unngå dobbeltarbeid og sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsing.

De siste årene har SNO kjøpt tjenester for ca. 7,5 mill. kr per år av fjellstyrene.