Natrium perborater: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for natrium perborater innen 7. desember 2022.

Publisert 01.11.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for seks natrium perboratforbindelser som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Seks natrium perboratforbindelser

De seks stoffene det er snakk om er inkludert i post 48 og 49 i vedlegg XIV og er følgende stoffer:

  • sodium perborate; (EC: 239-172-9, Cas: 15120-21-5)
  • perboric acid, sodium salt; (EC: 234-390-0, Cas: 11138-47-9)
  • perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate; (EC: 603-902-8, Cas: 13517-20-9)
  • borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6); (EC: - , Cas: 125022-34-6)
  • borate(2), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium (1:2); (EC: - , Cas: 90568-23-3)
  • sodium peroxometaborate (EC: 231-556-4, Cas: 7632-04-4)

Lite funn i produkter

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det skal utarbeides et forslag til restriksjon for stoffene. Echa har gjort en slik vurdering av de gjeldende natrium perboratforbindelsene og har konkludert med at det trengs mer informasjon før man kan bestemme om det er behov for en restriksjon.

Undersøkelsene som er gjort til nå tyder på at det er lite bruk av stoffene og at de i hovedsak vil kunne gjenfinnes i elektroniske komponenter. Det er likevel ønskelig med mer informasjon om bruken av stoffene i faste produkter og hvorvidt det skjer utslipp fra gjeldende produkter og at det dermed kan medføre helseskade ved bruk.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 7. desember 2022.

Relevant informasjon omfatter alle opplysninger som omhandler bruk av de seks natrium perboratforbindelsene i produkter.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Relaterte lenker