PVC og tilsetningsstoffer i PVC: Innspill til utredning

Echa ber om innspill til utredning av behov for ytterligere regulering av polyvinylklorid (PVC) og tilsetningsstoffer i PVC innen 6. januar 2023.

Publisert 17.11.2022

EU-kommisjonen har bedt det europeiske kjemikaliebyrået Echa om å utrede om PVC og en gruppe stoffer som brukes som tilsetningsstoffer (varmestabilisatorer, mykgjørere og/eller flammehemmere) i PVC utgjør en risiko for miljø og helse og om det er behov for regulering av disse stoffene. Problemstillinger knyttet til samfunnsøkonomiske konsekvenser og sirkulær økonomi er også relevant i utredningen som skal gjøres.

Flere tilsetningsstoffer som brukes i PVC, slik som kadmium- og blybaserte stabilisatorer og enkelte ftalater, er allerede regulert under Reach.

Det er økende bekymring for at alternative stoffer som brukes til å erstatte tilsetningsstoffer som allerede er forbudt, spesielt mykgjørere og flammehemmere, også kan utgjøre en risiko. I tillegg antas det å være risiko forbundet med bruk av vinylklorid i PVC-produksjon og fra dioksiner og furaner som kan dannes ved forbrenning av PVC-holdig avfall.

Echas utredning

Det er imidlertid nødvendig å innhente mer informasjon for å vurdere betydningen av den potensielle risikoen fra tilsetningsstoffer i PVC og PVC i seg selv. I den forbindelse ber Echa nå om relevant informasjon (call for evidence) til utredningen de er bedt om å gjennomføre.

Echa's utredning skal ferdigstilles innen mai 2023, og på dette grunnlaget vil EU-kommisjonen vurdere om de skal be Echa om å utarbeide et restriksjonsforslag under Reach.

Utredningen fra Echa skal inneholde en vurdering av mulige regulatoriske virkemidler som kan benyttes i tillegg til, eller i stedet for, tiltak under Reach for å gjøre noe med risiko som ikke er tilstrekkelig kontrollert.

Gi innspill til Echa

I denne omgangen etterspørres først og fremst informasjon om bruk og bruksområder for aktuelle sektorer og målte migrasjon/eksponeringsnivåer der dette er tilgjengelig.  Flere innspillsrunder, for å innhente også annen informasjon, planlegges gjennomført i løpet av utredningsarbeidet.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en mulig fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 6. januar 2023.

Arbeidet kan resultere i endringer i Reach-forordningen som i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til utredningen er det viktig å gi innspill tidlig i prosessen slik at disse blir vurdert før eventuelle regelverksendringer foreslås.

Andre relevante lenker: