Søk tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann

Miljødirektoratet utlyser tilskudd for å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Søknadsfristen er 15. januar 2023.

Publisert 28.11.2022

I budsjettforslaget for 2023 er det satt av 14,2 millioner kroner til dette formålet.

Tiltak som kan få tilskudd

Høyest prioritet:  

 • Miljøforbedrende tiltak, og da særlig restaureringstiltak med formål om å bedre miljøtilstanden i vann. Eksempler på slike tiltak er åpning av bekker, skjøtsel og pleie av kantvegetasjon langs bekker og elver, restaurering av leveområde for vannlevende organismer og tiltak for å bedre fiskepassasje. 

Lavere prioritet: 

 • Tilrettelegging og organisering. 
 • Informasjon, veiledningsmateriell og seminar. 
 • Utredninger, forskning og utvikling. 
 • Problemkartlegging (avdekke hva som påvirker vannforekomsten eller effekten av påvirkningen).  

De som kan søke 

 • vannområdeutvalg  
 • interkommunale vannprosjekt  
 • kommuner  
 • forskningsinstitusjoner  
 • frivillige organisasjoner 
 • private virksomheter 

Du kan lese mer om tiltak/restaurering av elver, innsjøer og kystvann på vannportalen.no 

Elektronisk søknad  

Du kan søke på tilskuddsordningen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. 

Slik ble tilskuddene fordelt i 2022: 

24 millioner til bedre vannmiljø