Lite forurensning kom med vinden til Norge i 2021

Nivåene av langtransportert luftforurensning med luft og nedbør til Norge gikk gradvis nedover også i fjor.

Publisert 23.09.2022

Ulike typer forurensning kan fraktes med vinden til Norge, for eksempel svevestøvpartikler og gasser som ozon. Dette kalles langtransportert luftforurensning, og kan stamme fra både vei- og industriutslipp i andre land og fra naturlige kilder som skogbranner.  

Områdene lengst sør i Norge har vanligvis de høyeste nivåene av langtransportert luftforurensning. Det er fordi dette området ligger nærmest de store utslippskildene i Europa.  

Måler luftforurensning 

På oppdrag fra Miljødirektoratet måler Nilu - Norsk institutt for luftforskning nivåene på forurensningen som kommer til Norge med luft og nedbør.

Rapporten fra overvåkingsprogrammet for langtransporterte luftforurensninger 2021 er nå publisert. 

Nilu måler nivåene av svoveldioksid (SO2), nitrogendioksid (NO2), bakkenært ozon (O3), svevestøv (PM10 og PM2,5) i luft. I tillegg måles den kjemiske sammensetningen av partikler og uorganiske komponenter i nedbør.

Vi har 16 målestasjoner spredt rundt i Norge, fra Birkenes i sør til Svanvik i nord. Det er også en målestasjon på Svalbard.

Mindre langtransportert luftforurensning  

Resultatene viser en fortsatt nedadgående trend i konsentrasjonene av langtransportert luftforurensning i Norge. Årsaken er nedgang i utslipp i Europa og i Norge.

Internasjonale avtaler har vært viktig for å redusere utslippene. Både EU og Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av blant annet SO2, NOx og svevestøv gjennom konvensjonen for langtransportert luftforurensning (LRTAP-konvensjonen).