Ny veileder: Bekjempe fremmede plantearter

Jobber du med å bekjempe fremmede plantearter i områder utenfor hager? Miljødirektoratet lanserer nå en ny veileder til hjelp i dette arbeidet.

Publisert 10.05.2024

Godt for- og etterarbeid, er like viktig som selve gjennomføringen av tiltak for å bekjempe en fremmed planteart. Veilederen hjelper deg derfor å planlegge, gjennomføre og følge opp tiltak. I tillegg får du hjelp til å innhente kunnskap, både om egenskapene til den fremmede plantearten og området den vokser i.  

Metodedelen i den nye veilederen bygger på Statens naturoppsyn (SNO) sine erfaringer med å bekjempe fremmede plantearter, blant annet i verneområder.

Mekanisk bekjempelse er mer skånsomt mot naturen, og foretrekkes fremfor bruk av kjemiske plantevernmidler. I de tilfellene hvor plantevernmidler brukes, legges det vekt på treffsikre metoder og minst mulig spredning av plantevernmidler til omgivelsene.

Veilederen tar også for seg hvordan avfall fra fremmede plantearter skal håndteres, og hvordan tiltaksområdet må følges opp over flere år.  

Hvem jobber med å fjerne fremmede arter? 

Kommunene har ansvar for lokale tiltak for å bekjempe fremmede plantearter utenfor hager, og for kommunale renovasjonsselskaper. Miljøvernavdelingen hos statsforvalteren koordinerer arbeidet med fremmede arter mellom etater og kommuner i fylkene, i tillegg til å veilede kommunene. De utarbeider regional handlingsplan mot fremmede arter, som omtaler hvilke planter og områder som prioriteres for å bekjempe fremmede arter i deres region.  

Miljødirektoratet koordinerer samarbeidet mellom ulike myndigheter under den nasjonale tiltaksplanen for å bekjempe fremmede organismer. Planen fastsetter mål og tiltak for å redusere risikoen for negative effekter av fremmede skadelige organismer i Norge.  Ansvaret for skjøtsel i verneområder ligger ofte hos SNO, etter avtale med statsforvalterens miljøvernavdeling. 

Andre som også jobber med å bekjempe fremmede arter er for eksempel statlige etater innen landbruk og samferdsel, konsulenter, anleggsgartnere, frivillige organisasjoner eller ildsjeler som ønsker å gjøre en innsats for å ta vare på naturen utenfor hagen sin.  

Hvorfor bekjempe fremmede plantearter?

Når en fremmed planteart inntar nye områder, kan den påvirke naturmangfoldet negativt på flere måter. I ytterste konsekvens kan slike arter føre til betydelig reduksjon i naturmangfoldet. Artene i en blomstereng med mangfoldige sjeldne og truede arter, kan bli utkonkurrert av bare én enkelt fremmed planteart. Eksempler på slike fremmede plantearter er hagelupin, parkslirekne, sitkagran og rynkerose. 

Fremmede plantearter kan påvirke økosystemtjenester som matproduksjon, jorddannelse og pollinering. Det er derfor viktig å hindre at den sprer seg. I tillegg påfører disse artene det norske samfunnet store kostnader hvert år.