Vektlegger miljøfaglige hensyn i Førdefjorden

Miljøfaglige hensyn tilsier at innsigelsen mot planene om deponering av gruveavfall i Førdefjorden, bør tas til følge, mener Miljødirektoratet.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.11.2014

Avveiningen mellom motstridene interesser i denne saken om søknaden fra Nordic Mining hører hjemme i den politiske sluttbehandlingen.

Fiskeridirektoratet region vest fremmet innsigelse til Nordic Minings foreslåtte reguleringsplan for gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane.

Nordic Mining har gjennomført tilleggsundersøkelser for å fremskaffe ytterligere informasjon som grunnlag for avgjørelse i plansaken.

Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet – etter brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – vurdere den nye informasjonen og å gi en vurdering og anbefaling i innsigelsessaken.

Lav sannsynlighet for partikkelspredning

Undersøkelsene av strømforhold og partikkelspredning viser at sannsynligheten for partikkelspredning ut av deponiområdet er lav. For de fleste artene og naturtypene som kan bli berørt, anser vi at effekten ikke vil ha kritisk betydning for bestandene nasjonalt.

Imidlertid vil tiltak kunne få vesentlig negativ effekt for kysttorsk og ål, pigghå og blålange.

Undersøkelsene viser at det er registrert at de truete artene blålange og pigghå sannsynligvis har gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet. Deponiet vil fjerne gyteområdet for blålange, som er det hittil eneste kjente kystgyteområdet.

Det er usikkerhet om hvilke effekter fjerning av Førdefjorden som gyte og oppvekstområde vil ha for bestandsutviklingen for disse artene på nasjonalt nivå.

- Vår vurdering er at et deponi vil kunne få reell betydning for bestandsutviklingen for disse truete artene. Det er generell kunnskapsmangel om arter og naturtyper i marine områder og derfor vanskelig å gi eksakte vurderinger om effekten av menneskelig påvirkning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mangler kunnskap

For ål, som er kritisk truet og for kysttorsk, mangler vi kunnskap om hvordan deponiet vil påvirke vandringsmønsteret. Dersom de blir påvirket, er det sannsynlig at det vil ha effekt på bestanden. Fjorddeponi innebærer også at fjordøkosystemet vil kunne forringes.

Miljødirektoratets vurdering er at etablering av sjødeponi i Førdefjorden vil kunne føre til at forvaltningsmålene i naturmangfoldloven for disse fire artene ikke nås. På grunn av usikkerheten knyttet til effektene for rødlistede arter, mener vi føre var-prinsippet i naturmangfoldloven bør tillegges vekt.

- Vår vurdering av de miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen til Nordic Minings foreslåtte reguleringsplan for gruvedrift i Engebøfjellet bør tas til følge. Men vi har ikke foretatt en fullstendig veiing av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn. Dette er til syvende og sist en svært vanskelig avveining mellom motstridene interesser som hører hjemme i den endelig politiske sluttbehandling av innsigelsessaken, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I den endelige avgjørelsen av innsigelsessaken, som skal foretas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal de negative miljøkonsekvensen avveies mot nytteeffektene av tiltaket.