Miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden

Miljødirektoratet svarer på flere spørsmål om miljøeffekter av gruvedrift i Engebøfjellet og sjødeponering i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.11.2014

Det er fremmet innsigelse til Nordic Minings foreslåtte reguleringsplan for gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal kommune.

Virksomheten gjennomførte i etterkant tilleggsundersøkelser for å skaffe ytterligere informasjon som grunnlag for avgjørelse i plansaken.

Miljøfaglig vurdering

Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet vurdere den nye informasjonen, etter brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi sendte departementet vår vurdering 4. november.

- Vi ga en rent miljøfaglig vurdering av planene om gruvedrift i Engebøfjellet og sjødeponering i Førdefjorden. Vi gjorde ikke en fullstendig avveining av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn, slik vi skulle gjort dersom vi hadde saken til behandling etter forurensningsloven, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Svarer på nye spørsmål

12 november sendte Nordic Mining et brev til Klima- og miljødepartementet med kommentarer til vårt brev. Departementet har bedt oss kommentere på dette, samt besvare ytterligere tilleggsspørsmål.

I vårt svar utdyper vi miljømessige effekter av tiltaket. Vi gjør blant annet en vurdering av sannsynligheten for at deponiet medfører at målene i naturmangfoldloven paragraf 5 ikke nås. Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forkommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

For artene pigghå og blålange er overbeskatning årsaken til at de står på norsk rødliste for arter. Begrensning i fisket er viktigste tiltaket for å snu bestandsutviklingen. Tap av gyte- og oppvekstområde i Førdefjorden kan medvirke til at det tar lenger tid før fiskeribegrensing får den ønskede effekten. Det vil være en ekstra belastning for arter som er truet.

- Det er likevel grunn til å tro at det er liten sannsynlighet at dette medfører at forvaltningsmålet i naturmangfoldloven paragraf 5 ikke nås for disse artene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratets brev omtaler Førdefjorden som helhet, mulighetene for restitusjon etter avsluttet deponering, artene som kan påvirkes av deponeringen, mulighet for bevaringstiltak utenfor leveområdet samt omtale av praksis i andre saker.