Omgjør stokkand-tillatelse

Miljødirektoratet tar klage på tillatelse om import og utsetting av stokkender for jaktformål til følge. Avgjørelsen får betydning for eventuelle fremtidige søknader om import og utsetting for jaktformål.

Publisert 19.12.2018

– Med det kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, og de vurderinger som er gjort i klagesaken, kan ikke Miljødirektoratet se at denne typen arrangert jakt på utsatte ender har noen framtid i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ga den 4. mai 2017 Løvenskiold-Fossum Skog tillatelse til å importere 8000 stokkender for utsetting til kommersiell jakt i Telemark. Avgjørelsen ble påklaget av Norsk Ornitologisk Forening og NOAH – for dyrs rettigheter. Klagene er hovedsakelig begrunnet med risiko for negative konsekvenser for dyrevelferd og naturmangfoldet.

Miljødirektoratet tar klagene til følge, og gir nå avslag på søknaden. Endene ble i samsvar med direktoratets tillatelse satt ut i sommer, og avgjørelsen får derfor først og fremst betydning for eventuelle fremtidige søknader om import og utsetting for jaktformål.

– På bakgrunn av den nye kunnskapen om mulige negative konsekvenser for blant annet biologisk mangfold, vannkvalitet og dyrevelferd konkluderer vi med at negative sider veier vesentlig tyngre enn de positive i denne saken, sier Hambro.

Mange overlever jakta

Foreløpige tall viser at av årets 8000 utsatte ender er færre enn 2200 skutt i den arrangerte jakten.

Det er innhentet vurderinger fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Rådet for dyreetikk og Mattilsynet. Vitenskapskomiteen konkluderer med at innførsel og utsetting av tamme ender i Norge gir risiko for negative konsekvenser for både biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd, og at risikoen øker med antallet fugl som settes ut. Mattilsynets konklusjon er at denne aktiviteten ikke er i samsvar med dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk konkluderer med at denne jaktformen er uetisk, og bør forbys.

Kan pare seg med villender

Ifølge VKM er det en risiko for at tamme og ville stokkender vil pare seg med hverandre, noe som på lengre sikt kan ha negative genetiske konsekvenser. Utslipp av ekskrementer i vann kan påvirke oksygennivået i vannet, og det er risiko for at endene har med seg smittsomme sykdommer, som fugleinfluensa. I tillegg har det vært omtale i mediene av flokker av utsatte stokkender som har skapt trafikale utfordringer lokalt.

Les VKMs rapport her