Første rapport om ulvegenetikk er klar

Første del av Stortingets bestilling av en utredning om ulvens genetikk er nå klar. Tre uavhengige amerikanske forskere har evaluert tilgjengelig forskning og konkludert med at den norske/skandinaviske ulvebestanden i Norge stammer fra immigrasjon fra Finland og vest-Sibir. De finner ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand. 

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.09.2017

I januar 2017 fikk Miljødirektoratet i oppdrag å følge opp Stortingets vedtak om en uavhengig utredning av ulvens genetiske opprinnelse. Klima- og miljødepartementet delte inn direktoratets oppdrag i to deler – en uavhengig gjennomgang av forskningen som så langt er gjort, og en andre del hvor det skal gjennomføres nye analyser for å svare på de samme spørsmålene.

Første del av utredningen foreligger nå i form av en rapport fra tre amerikanske forskere. Les rapporten her.

– Miljødirektoratets oppgave i dette arbeidet har vært å legge opp til en uavhengig utredning. Vi har kontaktet 16 internasjonale forskningstidsskrifter innen genetikk. Disse ble bedt om å gi oss en anbefaling på aktuelle forskere med relevant kompetanse som tidsskriftene bruker i eget arbeid med å evaluere forskningsmateriale, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Besvarte to spørsmål

{Faktaboks}

Miljødirektoratet besluttet at oppdragets første del om en gjennomgang av eksisterende forskning best ville kunne besvares av et panel bestående av tre forskere. Forskerne som ble anbefalt av tidsskriftene ble forespurt oppdraget. Ut fra tilbakemeldingene ble tre av disse valgt ut på bakgrunn av kompetanse, erfaring og hensynet til å komme raskt i gang med arbeidet.

Panelet har bestått av Prof. Fred Allendorf, Dr. Adam Freedman og Prof. Robert K. Wayne.

Disse tre ble bedt om å gjennomgå foreliggende forskning og svare på de to spørsmålene formulert i oppdraget fra KLD om den norske ulvebestanden:

  1. Hva er det genetiske og geografiske opphavet til den nåværende norske/skandinaviske bestanden av ulv?
  2. I hvilken grad kan historiske og/eller nåværende tilfeller av hybridisering av ulv påvises i bestanden.

Les oppdragsbrevet her.

Konkluderer

Forskerne i panelet fikk selv velge om de ville levere hver for seg eller lage én samlet rapport. De valgte sistnevnte.Panelet skriver i rapporten at eksisterende litteratur er tilstrekkelig for å konkludere når det gjelder begge spørsmålene.

Den endelige konklusjonen lyder som følger: "The panel finds that the current literature is adequate to conclude that the existing Norwegian/Scandinavian population derives from immigration from Finland and Western Siberia. In addition, the existing population does not show evidence of hybridization with dogs."

Jobber med del to

Panelet peker i tillegg på at framtidige og utvidete genetiske analyser kan gi resultater som kan være relevante for disse spørsmålene.

– Vi tar med oss disse konklusjonene og panelets innspill i vårt arbeid med del to av oppdraget om en genetisk uavhengig utredning av den Skandinaviske ulvebestanden, sier Hambro.

Del to av oppdraget vil gjennomføres gjennom en anskaffelse som utlyses både nasjonalt og internasjonalt. For å lyse ut dette oppdraget jobber vi med å skaffe oversikt over tilgjengelig prøvemateriale og mulige analysemetoder.

– Arbeidet vil sannsynligvis kreve en såkalt hel-genombasert metode, det vil si baseres på svært omfattende DNA-kartlegging. Det vil antagelig være behov for å hente inn nye prøver, og gamle prøver må analyseres på nytt. Dette arbeidet vil nok måtte gå over flere år, sier Hambro.

Oppdraget lyses ut i høst, mens realistisk oppstart av prosjektet er starten av 2018.