Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter

Nå kan du søke tilskudd til forvaltningstiltak i prioriterte kulturlandskapsområder og tilskudd til ville pollinerende insekter for 2018. Fristen er 1. mars.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.02.2018

Du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista.

Nytt av året er at det er opprettet en ny tilskuddspost for å ivareta eller bedre situasjonen for ville pollinerende insekter.

Prioriterte kulturlandskap

Målet for ordningen med tilskudd til prioriterte tiltak er å sikre god forvaltning av naturverdiene i prioriterte kulturlandskapsområder med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Tiltak som kan få tilskudd er; skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jordbruket. Det kan i tillegg gis tilskudd til utarbeidelse av skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjonstiltak.

Vi prioriterer søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan.

Ville pollinerende insekter

Formålet med den nye tilskuddsposten for ivaretakelse av ville pollinerende insekter er å sikre eller forbedre leveområdene til ville pollinerende insekter.

Tiltak som kan få tilskudd: restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder, herunder arealer for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede organismer, samt tilskudd for å tilpasse driftsformer i jordbruket. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjon om ville pollinerende insekter.

Vi prioriterer tiltak som medvirker til å etablere eller skjøtte areal med forekomster av mange rødlista arter.

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. mars 2018.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Skriv søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

På slutten av søknadsskjemaet velger og sender du til Fylkesmannen i det fylket tiltaket skal gjennomføres.