Kommuner kan søke støtte: 150 millioner til lokale klimatiltak

Kommuner over hele landet kan søke Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Mer enn 150 millioner kroner skal deles ut i 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

Publisert 16.11.2018

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Siden 2016 har mer enn 550 prosjekter i over 200 kommuner over hele landet fått støtte.

Spleiselag mellom stat og kommune

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen satt av 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019. Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, som vi har en egen støtteordning for.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Tilskuddet skal være et bidrag, og at kommunene selv må stille med egeninnsats.

Må være politisk forankret

Pengene skal gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Fem grupper med tiltak

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  2. Investering i klimavennlige transporttiltak.
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  4. Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp – hjelp til å komme fra ord til handling.
  5. Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til støtteordninger i regi av kommune eller fylkeskommune.

Tenk bredt og helhetlig

Miljødirektoratet vil oppfordre kommunene til å tenke bredt og helhetlig på mulighetene til å redusere klimagassutslippene både i kommunens egen drift og innenfor kommunens geografiske område.

Steg mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og tiltak som framskynder omstillingen til et lavutslippssamfunn fram mot 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann reduseres fra dagens 10 tonn per år til tilnærmet null.

Ambisiøse tiltak med tilleggseffekter

Miljødirektoratet legger vekt på at tiltakene er ambisiøse og er utover minstekrav i lov og forskrift. I tillegg prioriteres klimatiltak med positive tilleggseffekter på andre miljø- og helseutfordringer, tiltak med stor overføringsverdi, realistisk gjennomføringsplan og tiltak som ikke får støtte gjennom andre statlige støtteordninger.

Oppfordringer for 2019

Kan nabokommuner samarbeide om tiltak, og få mer klimagassreduksjon for mindre arbeidsinnsats? Miljødirektoratet ønsker flere store søknader.

Her er noen oppfordringer til kommuner som vi søke i år. (Disse er ikke ment som begrensninger på hva kommunene kan søke om – alle søknader blir vurdert etter de fullstendige kriteriene som ligger på Miljøkommune.no.)

  • Vi oppfordrer kommuner til å identifisere klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeider. Hvilke klimagrep kan kommunene gjøre i anleggs- eller byggearbeidet den skal i gang med? Det finnes muligheter blant annet i materialvalg, maskinbruk, transport av varer og personell til og fra, energiløsninger, sambruk, gjenbruk, fleksibilitet og arealeffektivisering. Mange klimavennlige løsninger koster ikke mer, men noen må tenke på dem. Miljødirektoratet dekker 75 prosent av kostnaden med å gjøre denne ekstra kartleggingen..
  • Klimavennlige anskaffelser reduserer kommunens egne utslipp og utvikler markedet for klimavennlige produkter og tjenester. Hvordan kan klimahensyn innarbeides i store og små innkjøp? Miljødirektoratet gir økt støtte til prosjekter der kommunene vil jobbe systematisk med klimavennlige innkjøp.  Kommunen kan også få støtte til 75 prosent av eventuell merkostnad ved å velge klimavennlige alternativer.
  • Kommunen avgjør arealbruken gjennom arealplanleggingen. Planlegg en framtid med lave utslipp. Miljødirektoratet støtter arbeidet med å finne de mest klimavennlige løsningene i framtidens arealbruk og transportløsninger.
  • Nye tjenestebiler i kommunen bør som hovedregel være elektriske. Miljødirektoratet støtter ladeinfrastrukturen som trengs for å skifte fra fossile til elektriske biler. Kjøper kommunen elektrisk varebil, støtter Miljødirektoratet elvarebilen med 50 000 kroner.
  • Manglende lademulighet hindrer bytte til elbil for mange i borettslag og sameier. Miljødirektoratet vil spleise med kommuner som vil arbeide for tilrettelegging for elbil i borettslag og sameier.

Spør om det du lurer på - webinar 20. november

Tirsdag 20. november kl. 10 arrangerer vi et webinar for dere som vil søke Klimasats. Her kan dere spørre om alt dere lurer på, og få svar av prosjektleder Kirvil Stoltenberg i Miljødirektoratet.

Lær av andre kommuner

Svært mange av søknadene fra 2016-2018 er tilgjengelig på Miljøkommune.no, og er en nyttig informasjonskilde for dere som vil søke i år. Miljødirektoratet har også arrangert en rekke webinarer om lokalt klimaarbeid, der mange Klimasats-prosjekter er presentert. På Miljøkommune finner du også veiledninger basert på Klimasats-prosjekter for følgende tema (og flere kommer):