«Nye» mulige klimagasser funnet i Arktis

Urovekkende mengder "nye" gasser er funnet i luftprøver på Svalbard. Gassene er trolig klimagasser. 

Publisert 15.10.2018

Fem fluorholdige gasser er påvist for første gang i luftprøver, på målestasjonen Zeppelin i Ny-Ålesund på Svalbard. Funnene er gjort av NILU - Norsk institutt for luftforskning i forbindelse med Miljødirektoratets screeningprogram for nye miljøgifter.

Ifølge NILU kan konsentrasjonen av de nyoppdagede gassene være enda høyere enn det måleresultatene viser. 

Disse fluorholdige gassene kan ha en potensiell global oppvarmingseffekt som er flere tusen ganger høyere enn klimagassen CO2.

– Det er svært alvorlig at det ble målt så store mengder av gasser som vi ikke hadde regnet med å finne i miljøet. Det tyder på at utslippene må være betydelige, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Ukjente utslippskilder 

Vi vet ikke nok om bruk- og utslipp av stoffene til å kunne forklare funnene.

– Det er åpenbart at vi trenger mer kunnskap om disse gassene, hva de brukes til, hvor mye som brukes og hvor utslippene kommer fra, sier Ellen Hambro.

Gassene som er funnet på Svalbard er svært persistente, det vil si at de brytes ned svært langsomt i naturen. Dessuten har de egenskaper som tilsier at de blir værende i atmosfæren i lang tid og transporteres over store avstander.

Undersøkes nærmere

Miljødirektoratet vil sammen med de andre nordiske landene sette ut et prosjekt finansiert av Nordisk Råd for å undersøke gassene videre.

Vi oppfordrer også forskningsmiljøene til å skaffe ytterligere kunnskap om egenskapene til disse gassene, spesielt om hvilke effekter de har på miljøet, og hvor stort oppvarmingspotensial de har globalt.

Miljøovervåking er viktig

AMAP - Arctic Monitoring and Assessment Programme - er en arbeidsgruppe under Arktisk Råd der Norge er aktiv deltager. I 2017 listet AMAP opp flere stoffer som mistenkes for å være skadelige for det arktiske miljøet, og som gruppen mener bør undersøkes nærmere.

Dette var bakgrunnen for de målingene som ble satt i gang for disse stoffene ved målestasjonen i Ny Ålesund.

– Vi lette etter disse stoffene både i luftprøver, vannprøver og organismer. Det viser hvor viktig overvåking av miljøet er, sier Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet gjennomfører hvert år en screeningundersøkelse for å skaffe mer kunnskap om forekomsten av lite kartlagte og nye miljøskadelige stoffer i norsk miljø. Når disse stoffene er funnet i miljøet, kan vi inkludere dem i våre overvåkningsprogrammer for å få mer kunnskap over tid.

Resultatene er også viktige i Miljødirektoratets arbeid med internasjonale tiltak for å bli kvitt de verste kjemiske stoffene.