Elsykler kan gi klima- og helsegevinst

Flere elsykler kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre folkehelse og være samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser ny rapport.

Publisert 11.04.2019

Rapporten er laget av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

De siste årene har mange kommuner søkt Miljødirektoratet om Klimasats-støtte til elsykkeltiltak, for eksempel gratis utlån av elsykler til innbyggere eller til bruk av kommunalt ansatte i tjenesten.

I den forbindelse har Miljødirektoratet fått TØI til å vurdere effektene av slike tiltak, samt hva som fremmer og hemmer bruk av elsykkel i Norge i dag.

− Rapporten viser at elsykler er bra for klimaet, helsa og framkommeligheten i byene. Elsyklene kan også spare kommunene, bedrifter og privatpersoner for penger, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Erstatter bilbruk

Salget av elsykler skyter i været og begynner å bli et vanligere framkomstmiddel mange steder. TØI anslår at det nå finnes minst 175 000 elsykler i Norge. Transportforskerne har gjennomgått flere elsykkelprosjekter rundt omkring i landet.

De har også sett på tidligere forskning som viser at elsykkel erstatter andre reiseformer, inklusive gange, vanlig sykkel og kollektivtransport. Den ser imidlertid ut til å erstatte flest bilreiser og har derfor positiv effekt i å redusere utslipp av klimagasser.

Viktig å tilrettelegge

Rapporten har analysert hva som fremmer og hemmer bruk av elsykler. Blant annet konkluderer forskerne med at det er viktig med tilrettelegging for elsyklenes særskilte behov. Elsykler er gjerne tyngre og dyrere enn vanlige sykler, og el-lastesykler er også vesentlig større.

Syklister på elsykkel sykler gjennomsnittlig raskere enn syklister på vanlig sykkel. Derfor er det ekstra viktig med brede nok sykkelveier for å tilrettelegge for forbikjøring, lave overganger mellom vei og fortau slik at tunge elsykler tåler å kjøre over dem, og stor nok, praktisk, tilgjengelig og trygg sykkelparkering der man ikke trenger å være redd for at syklene stjeles.

− Elsyklene kommer for fullt, og det er viktig at kommunene lager helhetlige transport- og arealplaner som inkluderer sykkelveier og sykkelparkering, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Prøver først, kjøper etterpå

Utlån av elsykler i ulike låneordninger er det tiltaket i studien der det finnes mest data om hva slags effekt tiltaket har på brukerne. I flere kommuner har innbyggere og eventuelt også ansatte i bedrifter fått prøve elsykler gjennom ulike låneordninger.

Mange av dem som har prøvd en elsykkel gjennom en slik ordning har kjøpt seg en egen i etterkant, og oppgir at utlånet gjorde at de skaffet sin egen elsykkel.

Elsyklistene ser fordeler

De som er intervjuet av forskerne oppgir mange fordeler ved å bruke elsykkel sammenlignet med andre transportformer, blant annet:

 • ofte raskeste fremkomstmiddel på korte reiser
 • slippe å stå i bilkø og lete etter gateparkering
 • kan sykle «over alt» og ta snarveier, ofte enkelt å parkere
 • slipper ofte å dusje
 • lavere sykefravær
 • fint å bevege seg mer, gøy, naturopplevelser, frihetsfølelse

Hva fremmer elsykkelbruk?

Også andre faktorer fremmer bruk av elsykler, som økonomisk støtte til innkjøp av elsykler. Kommuner, bedrifter, kollektivselskaper og privatpersoner kan også spare penger på å bruke elsykkel i stedet for andre fremkomstmidler.

Klima- og miljøbevissthet i kommuner, hos bedrifter og hos privatpersoner er en annen fremmende faktor. Mange byer ligger nede i ei «gryte» - og her er det ekstra fordelaktig å få hjelp av motoren til elsykkelen i motbakkene på vei for eksempel hjem fra jobb.

Utfordringer for elsykkelbruk

Analysene avdekker også utfordringer for økt elsykkelbruk, som:

 • for lite gjennomarbeidet sykkelveinett, mangel på skilting og fortauskanter
 • mangel på gode parkeringsmuligheter
 • byer er bygget for bilkjøring
 • mangelfullt vedlikehold av sykkelveier og sykkelfelt, særlig høst og vinter
 • mindre fristende å sykle i regn, snø, kulde og vind
 • redsel for å sykle på vinterføre, falle på glatt underlag
 • mangelfull opplæring i bruk av elsykkel

Har hjelp til kommunene

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet har støttet flere elsykkelprosjekter gjennom Klimasats siden 2016, og i 2019 har vi fått rundt 25 søknader der elsykkel er et viktig tiltak.

Basert på gjennomførte prosjekter har vi laget veilederen Satse på elsykkel. Her finner kommunen mange gode tips og erfaringer fra tidligere elsykkelprosjekter. I tillegg har Miljødirektoratet arrangert et webinar om elsykler som klimatiltak.

Les mer