Si din mening om vannet vårt

Hvordan står det til med vannet der du bor, og hvordan kan vi ta bedre vare på det? Nå kan alle som vil komme med innspill om hvordan vannet bør forvaltes.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.04.2019

Vannet utsettes for mange påvirkninger fra det faller som nedbør i fjellet, renner ned bratte lier, gjennom elver, bekker og innsjøer og til slutt renner ut i fjordene våre.

På veien passerer vannet gjennom urørte landskap, men også områder der det bor og arbeider mange mennesker, noe som gir mange påvirkninger.

Vannforvaltningen i Norge skal bidra til beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet vårt.

Etter vannforskriften skal hver av Norges vannregioner ha en vannforvaltningsplan med miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Planen skal også ha et tiltaksprogram med forslag til tiltak for å forbedre vannets miljøtilstand, og beskytte mot dårligere tilstand.

Vannforvaltningsplanene som gjelder nå ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Nå starter arbeidet med å revurdere og oppdatere planene, slik at nye planer skal være klare til å gjennomføres fra årene 2022 til 2027.

Hovedutfordringer på høring

I hver vannregion ble det 1. april sendt ut to dokumenter på høring.

De to er et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringer for vannmiljøet i regionen. Sammen danner de grunnlaget for den oppdateringen av vannforvaltningsplanene som skal skje fram mot utgangen av 2021.

– Vannressursene er viktige for oss alle. Vann er sentralt for næringsutvikling, som drikkevann, for badeplasser eller lakseelver, biologisk mangfold og friluftsopplevelser. Vi håper derfor mange engasjerer seg og gir innspill til dokumentene som er på høring. Da får vi et best mulig utgangspunkt for å fange opp miljøutfordringene for vannet vårt og fastsette tiltak som treffer, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Oppdatert status

Dette er de to dokumentene som sendes på høring nå:

  • Planprogrammet beskriver hvordan prosessen fram mot oppdaterte forvaltningsplaner vil foregå, hvem som blir involvert og hvordan man kan medvirke. Hensikten med å sende dokumentet på høring er å gi god informasjon, dialog og mulighet for å medvirke tidlig i prosessen.

  • Hovedutfordringer gir en oppdatert oversikt over miljøtilstanden, hva som påvirker vannet vårt, og status for miljøtiltak som er satt i gang. Hvilke utfordringer har vannet vårt og det som lever i vannet? Er alt bra eller kan vi gjøre en innsats for å bedre vannmiljøet? Dokumentet skal bidra til felles forståelse av hva som er de viktigste utfordringene og prioriteringene som skal håndteres i forvaltningsplan og tiltaksprogram.

Fylkeskommuner i førersetet

For hver vannregion er en fylkeskommune utpekt som vannregionmyndighet og tar imot innspillene fra høringen. Høringsfristen er 30. juni 2019.

– Vann er en viktig ressurs for mange formål, og dette er en anledning til å si noe om hva som er viktig for deg. De tilbakemeldingene vi får i høringen blir tatt med i arbeidet med å oppdatere forvaltningsplaner og tiltaksprogram i hver region sier Yngve Svarte.

Det er et mål at alle som har en interesse for vann og vannforvaltning eller som kan påvirkes av planen, skal ha mulighet til å delta og gi innspill.

Arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanene en starter etter høringen og pågår til 1. oktober neste år. Da skal også de oppdaterte forvaltningsplanene sendes på høring.

Endelig fastsetting av planprogram og vedtak av regional vannforvaltningsplan skjer i alle fylkesting i vannregionen, og til slutte godkjennes vannforvaltningsplanene av Klima- og miljødepartementet.

En forskrift for forvaltningen av vann

Norges arbeid med vannforvaltning reguleres av vannforskriften som ble vedtatt i 2007. Forskriften bygger på EUs vanndirektiv og innebærer at Norge jobber etter de samme prinsippene som EU i forvaltningen av vannressursene våre.

Norge samarbeider tett med nabolandene våre i arbeidet, og deltar i den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet.

Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven, og naturmangfoldloven.

Arbeidet med de regionale planprosessene etter vannforskriften følger i all hovedsak prinsippene og kravene i plan- og bygningsloven. I tillegg har vannforskriften egne krav som følge av vanndirektivet.

Aktuelle lenker