Hurtigbåter får Klimasats-støtte

Sju fylkeskommuner får støtte til å gjøre hurtigbåter klimavennlige. Ett av prosjektene kan bli den første hurtigbåten med nullutslipp i verden.

Publisert 17.12.2019

Totalt får de sju prosjektene i overkant av 26 millioner kroner i Klimasats-støtte. Tildelingene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark.

− Vi må bort fra fossile drivstoff i hele samfunnet og all transport. Derfor gjennomfører regjeringen nå en stor satsing på grønn skipsfart. Innen 2022 vil over en tredjedel av landets ferger ha batterier installert, og nå skal vi i gang med omstillingen av hurtigbåtene. Tradisjonelle hurtigbåter har svært høye utslipp per kilometer. Det er derfor et stort potensial for utslippskutt både i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye løsninger for hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bedre kunnskap om mulighetene

Det siste året har det kommet mye ny kunnskap om hvordan slike båter kan gjøres mer klimavennlig.

Et viktig skritt ble tatt da Trøndelag fylkeskommune fikk 7,5 millioner kroner i Klimasats-støtte til et utviklingsprosjekt, som engasjerte fem industrigrupper til å legge fram forslag til teknologiske løsninger for utslippsfrie hurtigbåter.

Disse forslagene ble presentert i september.

Kan bli først i verden

Rogaland fylkeskommune får 12 millioner kroner for å bygge om hurtigbåten som trafikkerer Haugesund-Røvær til batteridrift og bygge tilhørende ladeinfrastruktur.

Dette vil gi konkrete utslippskutt. Så langt vi vet, kan dette bli verdens første hurtigbåt drevet med batterier.

Erfaringer fra et slikt prosjekt kan ha stor overføringsverdi til andre fylkeskommuner som vurderer ombygging og for rederiet.

Rask utvikling

Trøndelag fylkeskommune får 2,1 millioner kroner til et nasjonalt anskaffelsesprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter. Prosjektet skal blant annet utrede mulighetene i innovative anskaffelser og ulike eierskapsmodeller.

Både dette prosjektet og prosjektet til Rogaland fylkeskommune bygger videre på kunnskap fra utviklingsprosjektet til Trøndelag.

− Det er fantastisk å se hvor raskt utviklingen går. Og at kunnskap fra et nylig gjennomført Klimasats-prosjekt noen få måneder senere skal brukes i et ombyggingsprosjekt og i andre konkrete tiltak, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Støtte til planlegging og anbud

Sogn og Fjordane får 5,2 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av innkjøp av utslippsfrie hurtigbåter.

Møre og Romsdal fylkeskommune får 2,2 millioner kroner til å forberede anbud på utslippsfri hurtigbåtdrift.

Finnmark fylkeskommune får 1 million kroner til å forberede innkjøp av ny hydrogendrevet hurtigbåt til sambandet Vadsø-Kirkenes.

Kai- og ladeløsninger

Oslo kommune får 3 millioner kroner til å planlegge infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter i Indre Oslofjord. Formålet er både å undersøke infrastrukturbehovet og planlegge det brede samarbeidet mellom flere aktører, som er nødvendig for å få på plass infrastruktur til framtidige båter.

Hordaland fylkeskommune får 600 000 kroner til et forprosjekt om kai- og ladeløsninger for bybåt-sambandene.

Tildelingskriterier

I søknadsbehandlingen har Miljødirektoratet vektlagt at prosjektene er realistiske med hensyn til budsjett og gjennomføringsplan, potensialet for utslippsreduksjon og kostnadseffektivitet.

Vi har også vurdert graden av innovasjon og bidrag til omstilling til lavutslippssamfunnet, og i hvilken grad kunnskap fra prosjektet vil være nyttig for andre.

Det er også viktig at prosjektene involverer de riktige aktørene og har god risikostyring.

Fikk søknader for 73 millioner

Regjeringen hadde satt av 24 millioner kroner til søknader klimavennlige hurtigbåter for 2019. Miljødirektoratet mottok søknader for 73,4 millioner kroner.

Ved å ta litt av potten for 2020, har vi kunnet gi tilsagn om 26 millioner kroner til de beste søknadene i år.

Klimasats tar imot nye søknader

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Fram til 15. februar 2020 tar vi imot søknader om støtte til mange ulike typer tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner.

Det er 256 millioner kroner i Klimasats-potten for 2020, inkludert 75 millioner kroner til klimavennlige hurtigbåter/grønn skipsfart.

Søk Klimasats-støtte for 2020

Her er det informasjon for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats-støtte. Søknadsfristen en 15. februar 2020.