Naturtypekartlegging: Ber om innspill på områder i 2020

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging i 2020. Vi ber om innspill til disse.

Publisert 03.12.2019

Fylkesmennene foreslår hvert år områder for naturtypekartlegging slik at innsatsen rettes inn mot de viktigste områdene først. I områdene skal det kartlegges naturtyper på land, gjennom anskaffelser som lyses ut av Miljødirektoratet.

Områdene som foreslås av fylkesmennene skal være preget av høy aktivitet og stort utbyggingspress. I tillegg skal man forvente å finne naturtyper der i henhold til Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.

Ønsker informasjon fra publikum

Miljødirektoratet ønsker innspill fra alle med opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging.

Områdene som er foreslått, er samlet i en innsynsløsning. Forslagene er ikke bearbeidet før innspillsrunden og områdene er derfor ofte grovt inntegnet.

Det er spilt inn langt større areal enn vi har midler til å kartlegge i 2020, så vi søker informasjon som skal hjelpe oss å prioritere best mulig.

Vi ønsker å vite om det er spesifikke pressfaktorer eller naturforekomster som gjør at et område bør kartlegges først.

Vi vil også vite om det allerede finnes opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene som gjør kartlegging mindre nødvendig, for eksempel om det er nylig kartlagt av andre, eller om noen av pressfaktorene har falt bort.

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av regjeringens kunnskapsløft for norsk natur, og er en sentral del av det økologiske grunnkartet.

Kartleggingen framskaffer stedfestet informasjon om arter og naturtyper, som er en forutsetning for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres.

Miljødirektoratet har også sendt brev til en del aktuelle miljøer.

Mer informasjon