Ta hensyn til klimaendringene i kommuneplanleggingen

Ny veileder til de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning om hvordan ta hensyn til klimaendringer er nå klar.

Publisert 05.12.2019

Kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning og må tilrettelegge for det i sin planlegging.

– Vi er nødt til å nå målene i Parisavtalen. Kommunene har en viktig rolle i å kutte utslipp av klimagasser. Samtidig ser vi at klimaendringene allerede rammer oss i Norge, og vi må forberede oss på endringene som kommer. Jeg håper veiledningen er til god hjelp for kommunene som står overfor krevende utfordringer i møte med klimaendringer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sørg for nødvendig kunnskap

De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging ble fastsatt i 2009, men ble i 2018 utvidet til også å omfatte klimatilpasning.

Retningslinjene gir føringer for kommunene, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning.

I planretningslinjene er kunnskap sentralt. Tilpasning til klimaendringene krever kunnskap om klima, ventede endringer og hvordan dette vil påvirke samfunnet.

Veilederen hjelper deg å finne den nødvendige kunnskapen. De fylkesvise klimaprofilene er et sentralt kunnskapsgrunnlag.

Det kan også være store lokale variasjoner i hva slags konsekvenser klimaendringene får. Kunnskap om lokale forhold er derfor viktig.

Klimatilpasning på tvers av samfunnsområder

Klimaendringer påvirker alle samfunnsområder. Ansvarsprinsippet innebærer at alle har ansvar for å forebygge og håndtere konsekvenser av klimaendringer innenfor sine ansvarsområder.

Miljødirektoratet har som koordinerende etat på området laget veiledningen i samarbeid med en rekke aktører.

I referansegruppen har vi hatt totalt 23 aktører: 11 direktorat, fire kommuner, tre fylkeskommuner, tre fylkesmenn, Norsk klimaservicesenter, KS (kommunesektorens organisasjon) og Sametinget.

Hjelper saksbehandlere i kommunene

Veiledningen knytter sammen sektorveiledning om klimatilpasning på relevante samfunnsområder. Den hjelper saksbehandlere å finne relevante ressurser fra nasjonale myndigheter.

For å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å ta i bruk veiledningen, er det utarbeidet en digital versjon som er bygget opp stegvis og følger plansystemet. På nettsiden finner du også lenker til relevant veiledning hos andre myndigheter og eksempler.

Klimatilpasning er et område i stadig endring. Miljødirektoratet vil kontinuerlig oppdatere veiledningen i tråd med at kunnskapsgrunnlaget og sektorveiledningen utvikler seg.

Veiledningen til klima- og energiplanleggingsdelen av planretningslinjene vil også legges over på samme nettsted.