Tilskudd til økt forståelse for ressurser i utmark

Miljødirektoratet åpner for søknader om støtte til tiltak som kan gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

Publisert 06.12.2019

– Vi ønsker gjennom denne ordningen å gi barn og unge en innføring i det høstingsbaserte friluftslivet. Naturen produserer hvert år et stort overskudd av ville vekster, fisk, fugler og dyr. Dette danner et utgangspunkt for mat og opplevelser for veldig mange nordmenn. Mange barn og unge tar ikke del i denne viktige kulturarven og vi håper at vi kan nå flere gjennom dette tilbudet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

To millioner kroner

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av ca. to millioner kroner til tilskuddsordningen.

Miljødirektoratet vil prioritere søknader om tilskudd til aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for flest mulig, og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddsordningen retter seg mot sentral- og fylkesleddet i frivillige organisasjoner og sentrale institusjoner for barn og unge.

Disse kan søke støtte til tiltak som fremmer jakt og fangst som friluftsaktivitet, bidrar til økt forståelse for høstbart vilt som en utmarksressurs, og som bidrar til økt interesse og rekrutering til det høstingsbaserte friluftslivet.

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar 2020.