Klimasats får rekordmange søknader

Miljødirektoratet har mottatt rekordmange søknader fra kommuner, over hele landet, som vil kutte utslipp av klimagasser. Kommunene har søkt om støtte til i alt 574 prosjekter.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.02.2019

Søknadsbunken har økt med 64 prosent sammenliknet med i fjor. I tillegg til rekordmange søknader er det søkt for rekordstort beløp. Til sammen har kommunene søkt om støtte, gjennom Klimasatsordningen, for over en halv milliard kroner i 2019.

— Den enorme økningen i søknader og beløp er både gledelig og viktig. Kommunene må selv finansiere en vesentlig del i prosjektene de får støtte til så dette betyr at kommunene trapper opp innsatsen for å redusere klimagassutslipp, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Også klima- og miljøministeren gleder seg over den store interessen for å iverksette lokale klimatiltak i kommunene.

– Dette er fjerde året vi deler ut penger gjennom Klimasats til norske kommuner. Slik støtter vi kommunene til klimakutt de velger selv. Klimasats bidrar til å kutte utslipp, økt fokus på tiltak, økt etterspørsel etter klimavennlige varer og tjenester og økt kunnskap, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

I år, som i fjor, har vi mottatt søknader fra kommuner i alle landets fylker, men i søknadsbunken er det rundt 47 kommuner som ikke tidligere har søkt om Klimasats-støtte.

Se hvem som har søkt støtte fra Klimasats i 2019

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 200 millioner kroner til Klimasats-ordningen.

Transport, planlegging og nettverk

Søknadene som har kommet inn i år fordeler seg slik på følgende tiltakstyper:

• Klimavennlig areal- og transportplanlegging: 71
• Transport, gjennomføring av tiltak: 212
• Andre sektorer, gjennomføring: 127
• Forprosjekter: 136
• Nettverk: 28 søknader (som involverer rundt 300 kommuner)

Tre av fire kommuner er med på søknader om å delta i klimanettverk med andre kommuner. Det betyr at svært mange kommuner ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke kompetansen og lette gjennomføringen av klimatiltak.

Behandler søknader løpende

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren. For en del typer tiltak, for eksempel støtte til nettverk, kommer svar på søknadene tidligere. Vi forventer å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2019.

Kriterier for å få støtte

I utvelgelsen legger vi blant annet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse, og vi vurderer overføringsverdien til andre kommuner. Prosjektene som får støtte må være politisk forankret i kommunen og kommunen må selv bidra med delfinansiering.

Utløser utslippskutt og flere klimatiltak

En evaluering http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2019/Januar/Folgeevaluering-av-klimasats/ av Klimasats-ordningen basert på første og andre års tildeling viser at Klimasats bidrar til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Måloppnåelsen i prosjektene er høy, med over 90 prosent gjennomføring, og ordningen utløser klimaprosjekter som ikke ellers ikke ville blitt realisert. De fleste kommuner mener at ordningen i tillegg har utløst andre klimarelevante tiltak, kompetanseheving og erfaringsspredning.


Deler erfaringer

Årets rekordstore søkerbunke tyder at erfaringene fra prosjektene deles aktivt kommunene imellom. Miljødirektoratet informerer også om prosjektene og erfaringene, vi arrangerer webinarer (seminarer via internett) om lokalt klimaarbeid, og lager veiledning til kommunene basert på erfaringer fra Klimasats-prosjektene.

― Før måtte kommunene dra utenlands for å lære. Nå kan de besøke nabokommunene. I alle fylkene våre er det gjennomført gode, realiserbare lokale klimatiltak. Ingen trenger å finne opp hjulet selv, og det er hjelp å få for kommuner som har ambisjoner men mangler ressurser, sier miljødirektør Ellen Hambro.