Luftkvalitet i Norge – ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse- og aktivitetsråd. 

Publisert 30.01.2019

Den nye tjenesten Luftkvalitet i Norge er utviklet i samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

– Sammen har vi laget en slags "værvarslingstjeneste" for lokal luftkvalitet. Den vil gi kommunene god oversikt over forurensningssituasjonen lokalt slik at de kan gi sine innbyggere informasjon om tilstanden på luften. I tillegg får publikum vite hvordan luftkvaliteten er der de bor og ferdes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Den nye luftvarslingen gir alle landets kommuner et bedre verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten. 

Versjonen av Luftkvalitet i Norge, som åpnes i dag, er en testversjon som videreutvikles. 

Varsling i alle kommuner

Fram til nå har den lokale luftkvaliteten vært varslet for 13 av landets byer og tettsteder på Luftkvalitet.info. Luftkvalitet i Norge varsler luftkvaliteten i alle landets kommuner.

Luftkvalitetsvarslene produseres hver dag på Meteorologisk Institutt (MET). Det er resultater fra MET sine værmodeller sammen med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk, som gir grunnlaget for beregningene. Selve modellen som luftvarslingen bygger på er også utviklet og implementert av Meteorologisk Institutt. 

Beregningene som gjøres for nivåene av luftforurensning kan enkelt fortalt sammenlignes med værvarsling: Vi kan måle temperaturen akkurat nå i Molde til 10⁰C. Men når for eksempel Yr og Storm varsler at det blir 14⁰C i morgen klokken tolv i Molde, så er det en modell som har beregnet denne temperaturen. Ved slike beregninger får vi altså mer informasjon om luftkvaliteten i tid og rom, ikke bare i ett i punkt, akkurat nå.

Digitale kart

I høyoppløselige digitale kart, på Luftkvalitet i Norge, kan du søke opp og se lufttilstanden i dag og to dager framover, visualisert med ulike farger.

Lilla markerer svært høy luftforurensning, rød og gul er høy og moderat, mens grønn er lite.

Det varsles for fint (PM_2.5) svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv (PM_10) som i hovedsak stammer fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer, og langtransportert bakkenært ozon (O3).

 

Helse- og aktivitetsråd

For høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjertekar problemer er spesielt sårbare.

Luftkvalitet i Norge inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt, og hvilke hensyn de bør ta når de ferdes utendørs. 

Siden er tilpasset visning på mobil, nettbrett og PC.

– Fysisk utendørs aktivitet er bra, men ved hjelp av markeringene i kartet kan man unngå områdene og tidspunkter med mye luftforurensning, sier Ellen Hambro.

Skreddersydde varsler

Alle kommuner skal ha oversikt over forurensningssituasjonen i sin kommune og har plikt til å informere sine innbyggere om luftkvaliteten.

Luftkvalitet i Norge vil i første omgang gi kommunene bedre oversikt over hvor det er utfordringer med luftforurensning og hvilke komponenter og kilder som er utfordringen i deres kommune.

Dette kan kommunen bruke til å finne fram til gode tiltak. Ikke minst gjør tjenesten det enklere for kommunene å oppfylle informasjonsplikten på en god måte. Kommunen kan lenke til Luftkvalitet i Norge på sine nettsider. 

Data fra den nye varslingstjenesten gjøres også tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det er mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Dette vil gjøre det mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider dersom ønskelig.

Kommunen kan også legge til ekstra informasjon til sine innbyggere i varselet på Luftkvalitet i Norge, for eksempel: "I morgen venter vi høye nivåer med svevestøv i området X. Vi iverksetter støvreduserende tiltak". 

Tjenesten skal utvikles videre

Forbedring av luftkvaliteten krever tiltak både på kort og lang sikt. Det er mest effektivt, og koster minst å iverksette langsiktige tiltak som holder luftforurensingen på lave nivåer.

Tjenesten skal videreutvikles, basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester etter hvert. 

I videreutviklingen vil vi ha spesielt fokus på behovene til fagbrukere og saksbehandlere, og utvikle støtte som vil være nyttig for kommunene for å sette inn treffsikre langsiktige tiltak.

Samarbeidspartnerne bak Luftkvalitet i Norge tar gjerne imot innspill til mulige forbedringer fra brukere, kommuner og privatpersoner på luft@miljodir.no.

Siden 1. november 2018 har en rekke kommuner vært med å teste varslingstjenesten.

Se også opptak fra et webinar om den nye varslingstjenesten for kommunene som ble avholdt 13. desember 2018.