Alvorlige brudd på regelverket på ett av fem tankanlegg

En landsomfattende tilsynsaksjon av tankanlegg avdekket alvorlige brudd på regelverket hos ett av fem anlegg.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.07.2019

Miljødirektoratet har varslet stans hos en av virksomhetene og tvangsmulkt hos 19 av de totalt 52 tankanleggene som fikk tilsyn.

- Etter at vi har ført tilsyn med tankanlegg over flere år, er dette nedslående resultater.  Det er for mange virksomheter som fortsatt ikke tar miljørisikoen på alvor. Det forebyggende arbeidet er svært viktig for å forhindre at det skjer uhell og utslipp med alvorlige konsekvenser for miljøet, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Einar Knutsen.

Det ble avdekket svakheter i forebyggende tiltak og vedlikehold hos størstedelen av virksomhetene. Temaene for Miljødirektoratet og Fylkesmannens tilsynsaksjon var å kontrollere virksomhetenes arbeid for å forebygge og oppdage utslipp, at de har barrierer for å hindre eller begrense forurensning og at de jobber forebyggende og vedlikeholder tank og utstyr. Beredskapsplaner for å begrense omfanget av eventuelle utslipp var også blant det som tilsynet sjekket.

 

Nær halvparten av de kontrollerte anleggene hadde brudd på regelverket på samtlige av disse områdene. På sju av anleggene ble det ikke funnet brudd på regelverket.

Mangler oppsamlingsarrangement og forebyggende vedlikehold

Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med tankanlegg rundt om i landet hvert år siden den nye tankforskriften trådte i kraft i 2014.  Forskriften stiller krav til lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Det kreves blant annet forebyggende tiltak, som at anleggene skal ha et oppsamlingsarrangement. Dette skal hindre utslipp dersom andre barrierer svikter. Årets aksjon viste at flere anlegg fortsatt ikke har oppsamlingsarrangement på plass, og disse anleggene vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

Flere aktører manglet helt et forebyggende vedlikeholdsprogram. Det har over tid vært flere utslippshendelser knyttet til manglende vedlikehold ved tankanlegg, og Miljødirektoratet forventer at virksomhetene prioriterer vedlikeholdsarbeidet.

I tillegg til frittstående tankanlegg kontrollerte vi i årets aksjon også andre typer virksomheter som har tanker tilknyttet driften. Dette gjelder for eksempel flyplasser og helikopterlandingsplasser, anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, fiskeforedling, forbrenningsanlegg for rene brensler og næringsmiddelindustri. Av de 52 tankanleggene som fikk tilsyn var det åtte rene tankanlegg.

Behov for fortsatt å kontrollere anlegg

Tilsynsaksjonen viste at de fleste av virksomhetene nå kjenner til tankforskriften og de skjerpede reglene. 

-  Det er en forbedring fra forrige tilsynsaksjon, men hovedinntrykket er at mange virksomheter  fremdeles ikke kjenner forurensningsfaren ved tankanlegg. Mange mangler kunnskap om tilstanden på tanker og utstyr, og jobber for lite forebyggende. Vi vil derfor fortsette å kontrollere virksomheter med tanker og bidra til at de får på plass systemer for å hindre utslipp til miljøet, sier Knutsen.

Veileder til tankforskriften er tilgjengelig på våre nettsider miljodirektoratet.no. Veilederen utdyper forskriftskravene og forklarer Miljødirektoratets forventninger til virksomheter med tankanlegg.