Langøyene - tillatelse til opprydding

Miljødirektoratet gir Oslo kommune tillatelse til rydde opp i forurenset grunn og sedimenter på, og ved Langøyene i Oslofjorden.

Publisert 03.07.2019

Tillatelsen er gitt på strenge vilkår om avbøtende tiltak i anleggsperioden, som blant annet skal skjerme fisk og fugl i gyte- og hekkeperioden.

Hensikten med oppryddingen er å opprettholde Langøyene som et bade– og friluftsområde, og hindre at mennesker kommer i kontakt med forurensede masser, forurenset vann eller deponigasser, og hindre spredning av forurensningen.

I tillegg til oppryddingen skal det bygges ny kai med tilhørende serviceanlegg og etableres nytt vann- og avløpssystem med tilhørende bygg.

Strenge vilkår i tillatelsen

Eiendoms – og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo har søkt om tillatelse til å dekke til forurenset grunn på land og forurenset sjøbunn ned til 30 meters dyp, i tillegg til å etablere erosjonssikring i sjø og langs strandsonen.

Tiltakene det er søkt om krever tillatelse etter forurensningsloven, fordi det er fare for spredning av partikler og forurensning i forbindelse med tildekkingen på land og i sjø.

Tildekkingen vil også føre til tap av bunnfauna i sedimenter og av vegetasjon på land, deriblant rødlistede arter. Videre vil støy under anleggsperioden kunne forstyrre torsk og sjøfugl under den sårbare gyte- og hekkeperioden.

Miljømessig forsvarlig

Vår vurdering er imidlertid at oppryddingstiltakene på Langøyene er miljømessige forsvarlige, fordi de i det lange løp vil ha positiv innvirkning på naturmangfoldet, opprettholde Langøyene som et viktig rekreasjon- og friluftsområde, hindre utlekking av miljøgifter som kan tas opp av arter, og danne et godt grunnlag for reetableing av arter på land og i sjø.

Tillatelse opprydding Langøyene.pdf

Vedtaksbrev tillatelse opprydding Langøyene.pdf