Sjøbunnen i Arendal indre Havn er blitt ny og ren

Sjøbunnen i Indre Havn i Arendal er ferdig ryddet for miljøgifter. Områdene som er ryddet, tilsvarer om lag 5 fotballbaner.

Publisert 05.07.2019

- Regjeringen har prioritert høyt å rydde opp i forurenset sjøbunn i Arendal. Arbeidet har pågått i mange år, og jeg gratulerer Arendal med nå å komme i havn. Det har vært et godt samarbeid mellom stat og kommune, noe som byens befolkning vil nyte godt av. Tildekkingen av den gamle forurensingen gjør at vi stanser spredning av miljøgifter i sjøen utenfor Arendal. Forurensningen har kommet fra gammel industri, og består av blant annet kobber, kvikksølv, tjærestoffer og tinnforbindelser. Nå er denne forurensingen under kontroll og miljøet blir bedre for alt som lever i og av sjøen. Det er det grunn til å feire, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- Sjøbunnen i Indre Havn, selve indrefileten i byen, er blitt ny og ren. Fisk og andre dyr, tang og tare kan nå etablere seg der igjen, og badeplasser er blitt mer fristende. Forurensningen fra tidligere tiders virksomheter er nå fjernet, til glede for hele byens befolkning, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Deler av Arendals havneområder har vært sterkt forurenset av særlig miljøgiftene PAH og PCB, fra tidligere tiders industri, utskiping av trelast og jernmalm, båttrafikk og avrenning fra land. 

Sjøbunnen har vært den største forurensningskilden for det marine miljøet rundt Arendal by. Undersøkelser viste at forurensningen utgjorte en uakseptabel risiko for helse og miljø. Området har vært blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Tildekket med rene masser

Oppryddingen i Indre Havn, som startet i 2013, har bestått i å dekke til sjøbunnen på et 31 500 kvadratmeter stort område med rene masser med sand og grus. Disse er lagt oppå sjøbunnen i et lag på 30- 40 cm. I noen områder er det lagt grovere masser på toppen for å hindre propelloppvirvling fra båter. Masser er hentet lokalt fra Reddal Sand.

Denne metoden skal sikre at miljøgiftene kapsles inn og hindres fra å bli spredt videre til andre sjøområder og i næringskjeden.

I noen mindre områder er sjøbunnen mudret, og massene er levert til godkjent deponi.

Flere prøver av sjøbunnen

Fylkesmannen som er myndighet for oppryddingsarbeidet, har behandlet kommunens søknad om gjennomføringen av tiltaket og har ført tilsyn med oppryddingsarbeidet.

Det har vært omfattende miljøovervåking under tiltaksgjennomføringen. I tillegg er det tatt  en rekke prøver av sjøbunnen etter tildekking for å  kontrollere at miljømålet nås.   Resultatene skal oppsummeres i sluttrapporten fra tiltakene som sendes Fylkesmannen i løpet av høsten 2019. Mye tyder alt på at Sjøbunnen rundt Arendal sentrum er blitt ren og kan trygt benyttes til friluftsformål i sommer.

Spleiselag mellom stat og kommune

Oppryddingen av Kittelsbukt og Pollen har blitt gjennomført som et spleiselag mellom staten og kommunen. Staten ved Miljødirektoratet har finansiert omlag 60 prosent av tiltakskostnadene, og Arendal kommune har dekket resten. Tiltaket i Pollen og Kittelsbukt har totalt kostet omlag 20 mill. kroner.

Arendal sjøbunnen.jpg

 

Del av en større opprydding i Arendal

Tidligere har det blitt gjennomført oppryddingstiltak både i forurenset grunn på land ved Eydehavn som ligger noen kilometer øst for Arendal sentrum og i sjøbunnen i Bukkevika.

Disse områdene ligger lenger øst i Tromøysundet og dit ble den kommunale havna flyttet i 2008. Oppryddingstiltak som har vært gjort der, og de nye tiltakene rundt Arendal sentrum vil redusere risikoen betydelig for at skips- og båttrafikk skal virvle opp og spre forurensede sedimenter i Arendal bys havneområder.