Sjøbunnen rundt Flekkefjord er blitt ren

Forurenset sjøbunn i de mest forurensede områdene rundt Flekkefjord by er ferdig ryddet for miljøgifter og tungmetaller.

Publisert 05.07.2019

Områdene som er ryddet, tilsvarer omlag ti fotballbaner.

- Oppryddingsarbeidet er viktig for miljøet i havet og for folk som bor i Flekkefjord. Sjøbunnen i Flekkefjord har vært sterk forurenset av tungmetaller, tjærestoffer, PCB og tinnforbindelser. Undersøkelser viser nå at fjorden er ren og frisk. Dette er det grunn til å feire. Mange har bidratt til å få til dette, deriblant oss fra regjeringen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

- Det har vært gjennomført et omfattende og vellykket oppryddingsarbeid med å fjerne de forurensede massene, og resultatene er blitt en ren sjøbunn rundt Flekkefjord by. Tiltakene vil hindre at miljøgiftene sprer seg til andre sjøområder og tas opp i planter, dyr og fisk og skalldyr.  Den rene sjøbunnen er også gode nyheter for hummeren, som kommunen har vedtatt å etablere et eget reservat for blant annet i Tjørsvågbukta, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Listerfjordene er blant de 17 nasjonalt prioriterte områdene i Handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Listerfjordene består av tre delområder Flekkefjord, Farsund  og Fedafjorden. Det er området rundt Flekkefjord by som nå er ryddet opp. Omfattende undersøkelser viste at sjøbunnen i områdene var sterkt forurenset av tungmetaller som bly, kobber, krom og kvikksølv samt organiske miljøgifter som PAH (tjærestoffer ),  PCB og TBT som har lekket ut i fjorden fra tidligere tiders småindustri.  Utslipp fra skipsverft og avrenning fra bymiljøet har også bidratt til forurensningen av sjøbunnen. Forurensningen utgjorde en uakseptabel risiko for helse og miljø.

flekkefjord-kart.jpg

Seks av av de sju mest forurensede områdene rundt Flekkefjord by er ferdig ryddet for miljøgifter og tungmetaller. Foto: Cowi

Tildekking med ren sand

Oppryddingen startet i 2015. Hovedsakelig er forurenset sjøbunn tildekket. Rene masser med sand er lagt oppå sjøbunnen i et lag på 35 cm. Massene er hentet fra lokal leverandør, og det er også benyttet aktivt kull sammen med tildekkingsmasser i noen områder. Aktivt kull trekker til seg organiske miljøgifter slik at de ikke så lett lekker ut i vannmassene eller blir tatt opp av bunnlevende dyr.

På et større område (23 000 kvadratmeter) er det også lagt grovere masser på toppen av tildekkingslaget for å hindre at miljøgiftene virvles opp av båttrafikk og sprer seg videre i fjorden.

På et mindre område er sjøbunnen mudret, og massene er fjernet slik at sjøbunnen er blitt ren. Det gjenstår et lite område i Logakanalen som fortsatt ikke er ferdig mudret. Når dette er gjort, har til sammen over 6500 kubikkmeter forurenset sjøbunn blitt fjernet og levert til godkjent mottak.

I sluttrapporten, som Fylkesmannen skal motta høsten 2019, skal tiltaksgjennomføringen og miljøtilstanden på sjøbunnen etter gjennomført tiltak dokumenteres. Foreløpige undersøkelser viser at sjøbunnen i tildekte områder er ren og kan danne friskt og rent leveområde for sjølevende dyr og planter.

Spleiselag

Oppryddingen av sjøbunnen har til sammen kostet vel 55 millioner kroner. Staten har dekket 41. 4 millioner kroner som er ca.  75 prosent av kostnadene. Flekkefjord kommune har betalt ca 12 millioner kroner. Noen private bidragsytere har også bidratt i spleiselaget slik at prosjektet er blitt fullfinansiert.

Verftet SIMEK skulle opprinnelig også være med på spleiselaget, men siden det gikk konkurs i 2018, er det uklart om det vil være penger igjen som vil tilfalle oppryddingsprosjektet.