Sjøbunnopprydding i Horten får 90 millioner

Miljødirektoratet gir Horten kommune tilsagn om inntil 90 millioner kroner til tiltak for å rydde opp i miljøgifter på sjøbunnen i Horten Indre havn.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.07.2019

– Med dette tilsagnet ligger alt til rette for at oppryddingsprosjektet kan starte til høsten. Etter planen skal arbeidet være ferdig i løpet av et års tid. Det er gledelig å kunne bidra til betydelig forbedringer for miljøet i et sterkt forurenset område, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Mari Vik Green i Miljødirektoratet.

Stort lokalt engasjement har ført til at Horten Indre havn er blitt prioritert for opprydding selv om området ikke er blant de 17 prioritert områdene i det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn (St. meld. nr. 14 (2006 - 2007) "Sammen for et giftfritt miljø").

Et spleiselag

Takket være Forsvarsbygg som i flere år har vært en aktiv pådriver for å få avklart forurensingssituasjonen på områder tidligere eid av Forsvaret og ellers i sjøbunnen i Indre havn, har det vært mulig å få i stand et spleiselag for oppryddingen.

Spleiselaget består av Horten kommune, Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet. I alt koster oppryddingen av Horten Indre Havn 168 millioner kroner.

Miljødirektoratets tilsagn dekker 75 prosent av Horten kommunes kostnader ved oppryddingen, og halve statens kostnader ved opprydding etter et statlig eid verft i området fra perioden etter 2. verdenskrig.

Horten kommunes andel av spleiselaget utgjør 15,1 millioner kroner, mens Forsvarsbygg bidrar med 59 millioner.

Horten industripark er pålagt av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark å bidra med 4,5 millioner kroner. Dette pålegget er påklaget og dermed ikke endelig.

Miljøgifter i sjøbunnen

– Undersøkelser har påvist bly, kvikksølv, PAH og PCB i havnebassenget. Skip som trafikkerer området kan bidra til oppvirvling av sjøbunnen og at miljøgiftene spres, og det er risiko for at giftene kan tas opp i planter og dyr i området. Vannforekomst Horten Indre havn har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, så det er helt nødvendig å få ryddet opp i den forurensete sjøbunnen, sier Ann Mari Vik Green.

Miljøgiftene på sjøbunnen stammer fra skipsverftsvirksomhet, forsvarsaktivitet, annen industri og en nedlagt kommunal avfallsplass. De har vært tilført havnebassenget over lang tid, og stoffene har hopet seg opp i sedimentene.

Kartet viser forurenset grunn og er klikkbart. 

Skal gi bedre miljøtilstand

En helhetlig tiltaksplan for oppryddingen ble utarbeidet av NGI (Norges Geotekniske Institutt) i 2016. Horten kommune ga samme år sin tilslutning til planen. De siste to årene har det vært gjort undersøkelser som grunnlag for å søke tillatelse til opprydding og statlige midler til gjennomføringen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gitt tillatelse til prosjektet på strenge vilkår.

Oppryddingen skal bidra til at mål om god kjemisk og økologisk miljøtilstand i vannforekomsten etter vannforskriften skal nås innen 2021.

Etter tiltakene skal sjøbunnen være ren, og området skal trygt kunne brukes til friluftsformål.