Utslippsfrie hurtigbåter får støtte

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner for å få fart på utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter. Fylkeskommuner kan søke støtte.

Publisert 08.07.2019

Miljødirektoratet skal dele ut pengene gjennom Klimasats-ordningen.

Søknadsfrist er 15. oktober 2019.

- Vi skal halvere utslippene fra sjøtransporten innen 2030, og en viktig del av dette er å gjøre hurtigbåtene grønnere. Regjeringens nye støtteordning skal hjelpe fylkeskommunene i arbeidet med å omstille hurtigbåtflåten. Om få år vil mer enn en tredjedel av fergene her i landet være elektriske. Nå vil vi framskynde utviklingen av null- og lavutslippsløsninger også for hurtigbåtene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Få nullutslippsteknologier for hurtigbåter

Hurtigbåtene trafikkerer ofte lengre strekninger og har høyere hastighet enn fergene. Utslippene per passasjerkilometer er høye, og det er foreløpig få alternative teknologiske løsninger tilgjengelig. Samlede utslipp fra hurtigbåter var omlag 150 000 tonn CO2 i 2016.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for drift av de omlag 100 hurtigbåtsambandene langs kysten. Utviklingen av nye løsninger vil være avhengig av at fylkeskommunene etterspør og vektlegger lavere utslipp når de inngår nye kontrakter.

- Ved å støtte fylkeskommunene slik at de i større grad kan etterspørre nye løsninger, ønsker vi å stimulere til utviklingen av lavutslippsløsninger for hurtigbåter og bidra til at disse kommer i drift, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Utslippsreduksjon, innovasjon og spredningspotesial

Støtten skal forvaltes av Miljødirektoratet som en del av Klimasatsordningen.

Fra og med 15. september vil det være mulig å sende inn søknad om støtte. Søknadsfrist er 15. oktober.

I vurderingen av søknadene vil potensiale for utslippsreduksjon, grad av innovasjon og spredningspotensial vektlegges.

Aktuelle energikilder som kan erstatte fossilt drivstoff kan for eksempel være el, hydrogen, ammoniakk og biogass. Prosjektene kan gjelde nybygg eller ombygging av eksisterende hurtigbåter.