Vannmiljø: 12 millioner til lokale miljøtiltak

Miljødirektoratet har fordelt 12 millioner kroner til 48 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.07.2019

– Størstedelen av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort og vi kunne delt ut fem ganger så mye dersom alle som søkte skulle få, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær i Miljødirektoratet.

Tilskuddsordningen er etablert av Klima- og miljødepartementet og i år var det 184 søkere som tilsammen søkte om 50,5 millioner kroner.

Miljøforbedringer

Mer enn to tredeler av midlene er delt ut til tiltak som skal forbedre miljøforholdene. Prosjektene skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk, hindre at vann gror igjen av planter eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensing.

En knapp tredel av tilskuddsmidlene har gått til informasjon og forskning.

– De pengene vi deler ut finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene. De er spleiselag hvor tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Line Fjellvær.

Tungmetaller fra tidligere gruvedrift

Den største tildelingen er gitt til prosjektet Redd Litfjellsjøen i Nordgruvefeltet på Røros. Alt liv i sjøen står i fare for å dø ut på grunn av avrenning av tungmetaller fra gamle kobbergruver.

Prosjektet skal sette i stand en 2,5 kilometer lang vannrenne som vil føre forurenset gruvevann forbi Litfjellsjøen. Vannet føres til Orvsjøen som allerede er sterkt forurenset, og hvor alle vannlevende planter og dyr er borte.  

– Prosjektet på Røros får tildelt 1,5 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Dette kommer i tillegg til midler fra flere andre aktører som bidrar til spleiselaget. Prosjektet er prioritert i oppfølgingen av handlingsplanen for Røros som verdensarvsted, sier Fjellvær.

Gjenåpner bekk i Bergen

I Bergen har Bymiljøeateten planer om å gjenåpne Sælenvassdraget i Fyllingsdalen som i dag ligger i rør.

Miljødirektoratet bidrar med 1 million kroner til den første fasen av prosjektet. I første omgang skal 150 meter av den lukkede bekken gjenåpnes og ytterligere 100 meter restaureres.

På sikt ønsker Bergen kommune å gjenåpne større deler av vassdraget.

– Dette tiltaket gir bedre leveområder for fisk og andre arter. Innlandsørret, og kanskje også sjøørret, kan bruke den som gyte- og oppvekstområde. Slik forbedring av leveområder er et sentralt formål med tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak, sier Line Fjellvær.

Prosjekter som har fått over 100 000 kroner i støtte:

Prosjekt

Søker

Tildeling

Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet på Røros

Røros kommune

1 540 000

Gjenåpning av vassdrag i Lynghaugparken

Bergen kommune, Bymiljøetaten

1 000 000

Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeid

Norske Lakseelver

800 000

Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaure

Nausta Elveigarlag

750 000

Informasjonsformidling

Sabima

650 000

Flomsikring og gytetiltak i Nesheimvassdraget

Farsund Kommune

500 000

Habitatforbedrende tiltak i Håelva

Hå Kommune

500 000

Tiltaksrettet medvirkningsarbeid

Sabima

480 000

Spredt avløp i kystkommuner. Pilotområde Lofoten

Flakstad Kommune

400 000

Informasjonskampanjer-kantvegetasjon, elvemusling

Sabima

390 000

Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy

Rødøy Kommune

380 000

Fjerning av vandringshinder for storørret

Gran kommune v/Vannområde Randsfjorden

315 000

Kartlegging av Etneelva med sideelver

Etne Elveeigarlag

289 000

Miljøforbedrende tiltak i Julelvvassdraget

Tana kommune

280 000

Problemkartlegging ved kraftverk i Nitelva

Skedsmo kommune

250 000

Vandringshinder ved kommunale vegar

Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde

250 000

Miljøtilpasset tilpasning av bekkeåpning

Moflaten As

230 000

Åpning av Midtsandbekken

Malvik Kommune

200 000

Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommune

Åsnes kommune

180 000

Ungfiskkartlegging og tiltak i tre lakseelver

Malvik Kommune

169 000

Informasjon om fisk i de store innsjøene

Norsk institutt for naturforskning

160 500

Redusert fosforgjødsling i eng ved Hillestadvannet

Norsk Landbruksrådgiving Viken

159 000

Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2019

Universitetet i Sørøst-Norge

145 000

Habitatforbedring av sjøørretbekker i Skjoldafjorden

Tysvær kommune

120 000

Utredning av biotopforbedrende tiltak - Nitelva

Skedsmo kommune

110 000

Miljøgifter i Mjøsa - kunnskap og mulige tiltak

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

110 000

23 andre tiltak har fått tildelt inntil 100 000 kroner. Disse vises ikke i tabellen over.

Ny runde i 2020

Neste mulighet for kommuner og andre til å søke tilskudd er for 2020. Miljødirektoratet åpner for søknader fra ca. 1. november, med søknadsfristen er 15. januar neste år.

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger. En samlet oversikt med lenke til søknadsskjemaer finnes i vårt elektroniske søknadssenter.