FNs klimapanel: Oppdatert metodikk for klimagassutslipp

FNs klimapanel (IPCC) lanserte en rapport med oppdatert metodikk for beregning av nasjonale klimagassutslipp og karbonopptak i Kyoto i Japan 13. mai.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.05.2019

Under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) bruker medlemsland retningslinjer fra FNs klimapanel (IPCC) til å beregne sine nasjonale klimagassutslipp og karbonopptak.

Den oppdaterte metodikken fra IPCC vil forbedre kvaliteten til beregningene og åpenheten rundt denne, forutsatt at landene under klimakonvensjonen senere vedtar å ta den i bruk.

Fem norske forfattere med på 2019-rapporten

Den nye rapporten “The 2019 refinement of the 2006 Guidelines on National Greenhouse Gas Inventories” (2019-oppdateringen) ble utarbeidet av FNs klimapanels dedikerte gruppe for nasjonale klimagassregnskap (IPCC’s Task Force on National Greenhouse Gas Inventories).

Over 280 forskere og eksperter fra hele verden har siden 2016 jobbet med å forfatte 2019-oppdateringen. Fem av disse er norske.

  • Håkon Frøysa Skullerud, SSB
  • Kathrine Loe Bjønnes, Miljødirektoratet, tidligere SSB
  • Atle Harby, Sintef Energi AS
  • Erik Næsset, NMBU
  • Hanne Lerche Rådahl, Østfoldforskning

De har bidratt med sin ekspertise som forfattere av ulike deler av rapporten.

Ny teknologi trenger nye metoder

2019-oppdateringen skal brukes sammen med IPCCs retningslinjer som ble publisert i 2006. Oppdateringen gir supplerende og utfyllende metodikk for å beregne utslipp av klimagassutslipp og opptak av karbon.

Dette gjelder hovedsakelig for kilder hvor det har kommet ny kunnskap og bedre metoder siden 2006, også for nye teknologier og produksjonsprosesser som ikke tidligere har vært gitt fra IPCC.

Det er de involverte forfatterne som har identifisert hvor oppdatering av metodikk har vært nødvendig, basert på den vitenskapelige litteraturen som er tilgjengelig

Rapporten har fem kapitler. I tillegg til generelle retningslinjer er det fire kapitler med metodikk for sektorene energi, industrielle prosesser og produkter, land-, skog- og annen arealbruk og avfallshåndtering.

Klimapanelet skal lage global metodikk for kortlevde klimadrivere

På plenumsmøtet i Kyoto besluttet IPCC også at det skal lages en rapport om metodikk for beregning av utslipp av kortlevde klimadrivere. Den første fasen av dette arbeidet skal startes opp i den inneværende IPCC-syklusen som varer til 2022.

Dette er en viktig milepæl i det globale arbeidet med kortlevde klimadrivere.

Det ble også opprettet en gruppe som skal utarbeide en plan for å forbedre kjønnsbalansen og styrke likestilling mellom kjønnene i IPCCs arbeid.